Sex 20 euro pjes

sex 20 euro pjes

Een open en ondersteunende cultuur, waarin leerlin- gen een eigen verantwoordelijkheid hebben, bevordert hun welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen, personeel en ouders zich bewust zijn van de kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en regels die in de school gelden, dat zij deze naleven en dat er sancties volgen als zij dat niet doen.

Maar de school wil ook positief digitaal gedrag stimuleren. Hoe ziet respect voor elkaar er online uit? Hoe vertaalt u de kernwaarden en de daar- van afgeleide normen en regels in de school naar sociale media? Weet men van de sancties die volgen als iemand de regels overtreedt? STAP 3 Pedagogisch vakmanschap Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat.

Zij kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en ade- quaat ingrijpen. Ook dragen zij normen en waarden uit en laten zij leerlin- gen voorbeeldgedrag zien. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap.

Het is belangrijk dat de schoolleiding leraren hierin stuurt en coacht en dat leraren zich op dit terrein verder professionaliseren. Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een soci- aal veilig klimaat in een klas.

Dan begint de groepsvorming. Als de leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt. Maar toont een docent of mentor oprechte interesse in digitale jeugdcultuur, dan is het makkelijker praten met leerlingen. Je kunt betere vragen stellen. Ook dat is pedagogisch vakmanschap. Hoe helpen docenten en mentoren elkaars deskundigheid te bevorderen?

Of leerlingen hierbij betrekken? Maak het onderdeel van uw lespro- gramma. Hoe hebben sociale media bij u op school een plek? Het gaat om het creëren van digitaal burgerschap. Daarbij zijn ook aspecten als seksuele diversiteit LHBT en discriminatie onderdeel van de schoolbrede aanpak. Waar moet u aan denken bij internet? Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat.

Zij kunnen grens- overschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Een belangrijk deel van hun persoonlijk leven speelt zich dan ook op sociale media af.

Door digitale media vloeien de werelden van thuis, school en vriendschappen naadloos in elkaar over. Internet is gemaakt om contact te maken en te onderhouden. Jongeren maken daar graag gebruik van. Ook flirten en verkering vragen, gaat online. Contact via internet versterkt vriendschapsbanden, maar kan ook tot ruzies leiden, met onrust in de klas als gevolg.

Ze toetsen zich aan elkaar Sociale netwerksites zijn een uitstekende manier om on- gegeneerd bij anderen naar binnen te kijken. Voor jongeren is het belangrijk om zichzelf te vergelijken met anderen. Hoe zien anderen eruit? Wat hebben ze aan? Welke muziek vinden ze goed? Wat zeggen hun voorkeuren over mijn eigen identiteit, hoe verhoud ik me tot hen? Hoe anderen over je denken, kun je beïnvloeden. Jongeren besteden daarom veel aandacht aan hun online profiel.

Het gaat om de beste foto, de leukste teksten, het juiste filmpje en de coolste muziek. Dat ze zelf controle hebben over hoe ze zich presenteren, geeft een zeker gevoel. Privacy is belangrijk voor ze, maar ze hebben niet altijd door dat ze de privacy van anderen schenden. Niets nieuws onder de zon: Je flirt, je stelt vragen die je offline niet durft te vragen. Vaak gaat het goed, maar grensverkennend gaat soms over in grensoverschrijdend gedrag. Digitale grapjes kunnen totaal verkeerd uitpakken.

Wilt u leerlingen en hun gedrag op sociale media begrijpen, lees dan deze feiten. H oe zorgen we ervoor dat leerlingen leren omgaan met conflicten, diversi- teit en pestgedrag? Hoe leren wij hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun online leefgemeenschap? Dat kan door hen digitaal burgerschap bij te brengen. Door hen te leren respectvol en verantwoord met zichzelf en elkaar om te gaan op internet en sociale media. Digitaal burgerschap hangt nauw samen met sociale veiligheid op school.

In een veilige school kunnen leerlingen pas echt leren en zich ontwikkelen tot verantwoorde digitale burgers. Als leerlingen online respectvol en met oog voor anderen met elkaar omgaan, kan de school ook een veilige en prettige omgeving blijven. Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar? Omgangsvormen Alleen een beleidsplan, een pestprotocol en een les mediawijsheid is niet genoeg, denkt Joyce Kerstens, onderzoeker aan de NHL Hogeschool en promovenda op het onderwerp jeugd en in- ternetveiligheid.

Want de dynamiek van omgangsvormen is veranderd door internet en sociale media. Kinderen zien online letterlijk niet altijd de gevolgen van hun woorden. Voor de één is het een grap, voor de ander voelt het pijnlijk. Maar dat uitspreken is soms moeilijk en als het via een berichtje gaat, leidt het vaak tot een ruzie in de WhatsApp-groep. Werk maken van digitaal burgerschap Wat leerlingen op hun smartphone of laptop doen, onttrekt zich voor een groot deel aan het zicht van volwassenen.

Daarom moeten ze steeds vroeger leren hoe ze verstandig omgaan met internet en sociale media. School en ouders hebben daarin een rol door een veilige omgeving te creëren, waarin jongeren zich prettig voelen, fouten mogen maken en kunnen experimenteren. Ook op digitaal gebied: Zo kan een docent bijvoorbeeld een WhatsApp- groep oprichten voor leerlingen die vragen hebben over de stof. Die app is dan alleen daarvoor bedoeld en mag dus niet worden gebruikt om te roddelen.

Tijdens het gebruik ziet de docent de omgangsnormen van de leerlingen en kan hij desgewenst bijsturen. Een klas kan ook in overleg met de schoolleiding een Twitteraccount voor de school ope- nen. Bedenk met de klas wat je naar buiten wilt brengen en voor wie? Bespreek de tweets van te voren met elkaar. Is de boodschap duidelijk in tekens? Staan er zaken in die mensen anders kunnen opvatten? In de klas kunnen leerlingen hiermee veilig oefenen, zegt Kerstens. Bijvoorbeeld door hen pest situaties of online ruzies of situaties te laten analyseren.

Zonder oordelen, maar met open vragen als: Wat gebeurt hier nu? Waar reageert hij op? Had hij dat ook anders kunnen oplossen? Angst voor sociale media Leraren zijn soms huiverig, omdat ze denken dat ze te weinig weten van sociale media om kinderen iets te kunnen leren. Of omdat ze het lastig vinden om er voor hen te zijn in moeilijke situatie. Maar om een ruzie tussen kinderen op het schoolplein uit te praten, hoef je er ook niet altijd zelf bij te zijn geweest.

Scholen komen vaak pas in actie na de zoveelste online groepsruzie of als er schok- kende filmpjes zijn verspreid. Het is belangrijk om deze zaken proactief te bespreken. Als leraar kun je een belangrijke rol vervullen door met in leerlingen in gesprek te gaan over wat ze online meemaken. Vooral op de basisschool vinden kinderen het leuk om daarover te vertellen. Door nieuwsberichten te gebruiken om het gesprek op gang te brengen en vooral open vragen te stellen, zoals je die ook zou yo gast, wat doe je.

Het is belangrijk dat je als leraar dan ook jouw mening geeft. Dat geeft leerlingen vertrouwen. Ze voelen dat ze niet de enigen zijn die iets eng of vervelend vinden. Bovendien ervaren ze dat de leraar weet wat er online kan spelen.

Leerlingen kunnen samen nadenken over welke afspraken ze willen maken om het voor ieder- een leuk te houden. Dat maakt het makkelijker elkaar aan te spreken als er iets gebeurt op de groepsapp.

En wanneer ze er zelf niet uitko- men, vertellen ze het waarschijnlijk ook sneller aan de leraar. Voortgezet onderwijs Pubers op de middelbare school zijn lastiger te bereiken, omdat de band met leraren losser wordt, ouders wat meer op de achtergrond raken en de dynamiek onderling heftiger is. Ze roddelen meer over elkaar en vallen elkaar harder af. Sociale veiligheid creëren en digitaal burgerschap aanleren betekent ook dat leraren actief laten merken wat online wel en niet kan op school.

Eventueel in samenwerking met instanties die kunnen uitleggen dat het straf- baar is om een naaktfoto van een minderjarige te verspreiden.

Bij de praktische uitwerking van sociale veiligheid en digitaal burgerschap is het van belang om als school na te denken over welke waarden en normen je wilt uitdragen, denkt Bianca van Os, adviseur aan de helpdesk van Stichting School Veiligheid. Hoe open is de school over ongewenst gedrag op internet? Wat zijn sancties op dat gedrag en hoe voert de school die uit? Zo iemand kan meedenken over hoe de school het beleid praktisch kan vertalen.

Kies iemand die sociale media leuk vindt. De scheidslijn tussen school en privé wordt steeds onduidelijker, daarom moeten scholen in het voortgezet onderwijs ouders actiever bij school betrekken, vindt Van Os. Een school schreef dat zij er in de lessen aandacht aan besteedde, maar riep ou- ders op het onderwerp thuis ook bespreekbaar te maken.

In de brief werd kort uitgelegd hoe de app werkt en de school gaf een voorbeeld van wat kinderen ermee deden. Je kunt als school dus actief aan ouders vragen om mee te werken aan de digitale omgangsvormen.

Online veiligheid is een gedeelde verantwoor- delijkheid. Alleen door leerlingen actief te laten nadenken over wat zij zelf doen op internet en sociale media, kunnen scholen een veilige omgeving vormen en helpen we leerlingen zelfredzaam en respectvolle digitale burgers te kunnen worden. Digitale hoffelijkheid kan leiden tot digitaal burgerschap. Als je hoffelijk bent, heb je respect, zorg en aandacht voor elkaar en voor andersdenkenden, ben je vriendelijk, attent, beleefd en compli- menteus.

Eigenschappen die nodig zijn in het sociale verkeer tussen mensen. We creëren ruimte voor anderen en werken daardoor prettig samen. Als je hoffelijk bent, wacht je soms even met reage- ren, neem je afstand en bedenk je van tevoren hoe jouw reactie bij de ander kan overkomen. Wat verstaan zij onder hoffelijkheid? Tot welke punten komen zij die ze belangrijk vinden in de omgang met elkaar? Wat gebeurt er als je niet hoffelijk bent?

Pubers op de middelbare school zijn lastiger te bereiken, omdat de band met docenten losser wordt, ouders wat meer op de achtergrond raken en de dynamiek onderling heftiger is. Behandelt anderen online hoffelijk en met respect. Weet zich in anderen in te leven en pest niet.

Respecteert online andermans grenzen en eigendommen en vraagt toestemming voor het overnemen van andermans digitale werk. Maakt een afgewogen keuze over hoe hij of zij met anderen communiceert op digitale media. Gebruikt digitale middelen en toepassingen om bij te leren, en houdt dat bij. Gaat online verstandig met geld en betaalgegevens om, bijvoorbeeld in games. Staat op sociale media achter onze democratische grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting etc.

Heeft oog voor de privacy van zichzelf en van een ander. Deelt dus geen informatie zoals plaatjes die schadelijk kan zijn en durft iemand in digitale nood te helpen. Gaat bij mediagebruik verstandig om met zijn of haar gezondheid. H oe kom je erachter of leerlingen elkaar uitsluiten of iemand belachelijk maken? Hoe leren we leerlingen dat het ook anders kan?

Leraren kunnen dit proces sturen. Dat is van belang om voor leer- lingen een veilige omgeving te creëren. Het hoort bij opvoeden tot goed digitaal burgerschap. Een groot probleem is dat de meeste leraren niet zien wat zich afspeelt op de telefoons van de leerlingen, stelt Justine Pardoen, specialist jeugd en media bij Bureau Jeugd Media. Maar ze kijken ook niet.

Terwijl leerlingen het heel gewoon vinden als docenten wel meekijken. Want niets zien betekent geenszins dat alles in orde is. Veel kinderen zitten door de WhatsApp-groepsdruk dag in, dag uit in een onveilige situatie. WhatsApp-groep Volwassenen die vroeger zijn gepest, vinden het achteraf vaak het ergste dat niemand ingreep, zegt Pardoen. Door niets te doen lieten zij een pestcultuur bestaan. Mentoren doen er daarom goed aan zelf een WhatsApp-groep aan te maken voor de hele klas.

Regelmatig plaatsen ze daar berichtjes in. Dat kan zakelijk zijn, maar hoeft niet. Als het maar de hele klas aangaat. Leraren zien dan beter hoe de communicatie verloopt. Door ter plekke commentaar te geven of iets later in de les te bespreken, kunnen zij op een natuurlijke wijze bijsturen. Maar dat is niet erg. Het effect is dat de leraar laat zien de communicatie van leerlingen serieus te nemen. Zo wordt het makkelijker om hulp te vragen als dat nodig is. Ook het besef dat er iemand meekijkt kan al een rem zetten op grensoverschrijdend gedrag.

Zelfbeeld Sociaal psycholoog Arjan de Wolf vindt uitsluiting ook pesten. Groepsgedrag heeft alles te maken met ons zelfbeeld, legt hij uit. Onze identiteit wordt bepaald door het idee dat we hebben van onszelf als persoon en door de groe- pen waartoe we behoren. We beoordelen onze eigen groep altijd beter dan andere groepen omdat dit positief afstraalt op ons zelfbeeld.

Voor pubers zijn groepen nog belangrijker dan voor volwassenen. Ze zijn vaak onzeker over zichzelf. Doordat hun lichaam en motoriek verandert, halen ze minder bevestiging uit hun persoonlijke zelfbeeld. Groepen waartoe ze be- horen worden dus belangrijker voor een positief zelfbeeld. Leraren moeten zich daarvan bewust zijn, vindt De Wolf. Omstanders Groepsnormen worden vaak bepaald door een klein aantal leerlingen. De periferie accepteert die normen.

Dergelijk groepsgedrag kan uit de hand lopen. Denk maar aan de challenge-spelle- tjes waarbij kinderen zichzelf of elkaar uitdagen De hele klas zit in de WhatsApp-groep, behalve één leerling.

Op iedere school komen zulke incidenten voor. Groepsprocessen zijn veranderd door internet en sociale media. In veel gevallen heeft de leraar geen idee wat er speelt. Het is voor de leraar daarom soms lastig te bepalen hoe hij ermee moeten omgaan. Samen online met gekke opdrachten. Zo deden leerlingen van een basisschool onlangs een wedstrijdje wie het langst deodorant op zijn arm kon spuiten met brandwonden tot gevolg. Dergelijk groepsgedrag kan ernstige slachtoffers maken.

Uit onderzoeken naar het omstanderseffect, waarbij iemand wordt gepest en niemand iets doet, blijkt dat mensen vaak wel iets willen doen maar niet weten wat. Kinderen en tieners den- ken dat ze klikken als ze een leraar op de hoogte stellen of ze zijn bang zelf gepest te worden als ze tegen de groep ingaan.

Vertel leerlingen dus dat het erg dapper is om dat wel te doen, zegt Pardoen. En zorg dat je als leraar ook online bereikbaar bent. Als leerlingen groepsprocessen goed begeleiden, kunnen negatieve gedragsregels worden omge- zet in positieve normen. Dan wordt het stoer om anderen te helpen of om op te komen voor de zwakkeren. Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin leerlingen kunnen leren en tot bloei komen.

Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin kinderen kunnen leren en tot bloei komen. Maar in werkelijkheid vergt ingrijpen nogal wat moed. Met een experiment kun je leerlingen dit laten ervaren. Spreek met één leerling af dat de leraar die leerling in een lesuur flink voor schut zet. De anderen weten niets van deze afspraak. Wie neemt het ter plekke op voor het slachtoffer? Na afloop kun je dit met de klas bespreken. Dat maakt meer indruk dan een opsomming van wat wel en niet mag.

Het is belangrijk om daarover als docent in de klas te praten. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je jongeren hun eigen en andermans grenzen te respecteren? Leefwereld van pubers Verdiep je als docent in de leefwereld van pubers, zegt Ineke van der Vlugt, deskundige seksuele ontwikkeling en opvoeding van de jeugd bij Rutgers WPF.

In vrijheid, maar ook onder druk of dwang. Soms is er drank in het spel of zijn jongeren zo verliefd dat ze zwichten voor de ander. Dat is persoonlijk, normaal en spannend, zegt Jacqueline Kleijer van Pretty Woman, dat voorlichting en hulpverle- ning rond relaties en seksualiteit biedt aan meiden van jaar.

Maar experimenteren hoort bij de identiteitsvorming en bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Grenzen ont- dekken doen jongeren soms door ze te overschrijden. In de klas kunnen jongeren bijvoor- beeld oefenen met het verkennen van hun grenzen. Zo ervaren kinderen hoe je in het echte leven je grenzen aangeeft. Vertaal dit samen met de leerlingen naar online gedrag. Wat zouden die beelden kunnen zeggen over de persoon?

Waar ligt voor henzelf de grens en wat is hun mening? Oefen in verschillende situaties. Vaak gebeurt dat binnen intieme of vertrouwde relaties met wederzijdse instemming.

Grenzen stellen Stuur me een foto van jezelf ;- love u Op internet is alles te vinden — én te delen. Zo zijn gruwelijke onthoofdingsfilmpjes massaal gedeeld onder scholieren. Zonder enige context kan het zien van zulke beelden voor leerlingen behoorlijk beangstigend zijn. Maar het is niet zo gemakkelijk om dat toe te geven of te zeggen tegen een docent. Groepsdruk speelt daarbij een belangrijke rol. Actief bespreken In een sociaal veilige school weten leerlingen wat de school wel en niet tolereert.

Dit is vastgelegd in het schoolveilig- heidsplan. De leraar kan actief met de klas bespreken welke beelden kinderen wel of juist niet prettig vinden om naar te kijken. Hoe voelt het om nare beelden ongevraagd op je telefoon te krijgen? Waarom is het moeilijk daar in een groep iets van te zeggen? Sta je er zelf weleens bij stil hoe jouw teksten of beelden bij anderen overkomen?

Ouders en leraren hebben niet altijd invloed op wat kinderen te zien krijgen. Dat maakt het gemakkelijker voor kinderen om elkaar aan te spreken of om naar de leraar te gaan als iemand die grens overschrijdt. Als ze willen kunnen ze het materiaal overal opzoeken. Daarom is het als docent soms beter om te proberen een context aan dergelijke beelden te geven en met leerlingen te praten over wat er gebeurt. Het kan ook zinvol zijn om een vechtfilmpje dat in het nieuws is geweest en waarin een of enkele scholieren worden gemolesteerd in de klas te laten zien en te bespreken.

Dit biedt een kans om te praten over de omstanders en waarom zij niet ingrijpen. Ook de rol van de filmers is belangrijk. En van iedereen die het filmpje doorstuurt of liket. Maakt het verschil of je het slachtoffer kent? Hoe zou je hem of haar kunnen helpen? Het naspelen van nare situaties waarin niemand ingrijpt, kan leerlingen ook inzicht geven. Zo leren zij zich in te leven en ervaren ze hoe het is om tegen een groep in te gaan.

Tweet dagelijks over onderwijs. Daardoor kunnen we elkaar dus ook geen privéberichten - direct messages - sturen. Ik word ook geen vrienden met leerlingen op Facebook. Want ik wil een zakelijke relatie met mijn leerlingen houden, en ik wil niet zien wat ze eventueel over elkaar of mijn collega's zeggen.

Er zijn docenten die het anders doen. Die tweeten dat ze een toets gaan nakijken, en dat levert reacties op van leerlingen die willen weten wat hun cijfer is. Dat is de vrije keuze van die collega's, ik veroordeel dat niet. Maar daar zou ik me zelf niet goed bij voelen. Ik zet die cijfers gewoon in de elektronische leeromgeving, dan ziet iedereen ze op hetzelfde moment.

En hoef ik er ook geen contact met leerlingen over te hebben via sociale media. Als je al zo'n contact hebt, als leraar, zou ik adviseren om dat in elk geval open- baar te houden. Als ik zelf op school met een leerling praat, houd ik bij voorkeur de deur van het lokaal open. Doe dat dan ook digitaal. Wij hebben als school een protocol opgesteld over hoe we op sociale media omgaan met leerlingen. Wat er precies in staat weet ik niet uit mijn hoofd, maar toen ik het destijds las dacht ik: Dus dat zit wel goed.

Mag een leerkracht via Twitter een erotische direct message sturen aan een leerling? In deze voorbeelden is het duidelijk wat wel en niet door de beugel kan. Maar tussen deze uiter- sten ligt een enorm grijs gebied. Mag een leerling een leraar volgen op Twitter? En mag die leraar de leerling dan terugvolgen? En privé-bood- schappen sturen? Is het gepast als een leraar op Facebook vrienden wordt met leerlingen? En als leerlingen sms-jes en WhatsApp-berichten sturen aan de leraar?

Na acht uur 's avonds? Over privéproblemen, die doorspelen in de klas? En daar moet je dus per school afspraken over maken. Organiseer teambijeen- komsten om hier over te praten en samen regels op te stellen. En zo nee, spreken we af om dat voortaan niet te doen? Of benoemen we uitzonderingen waarbij het toch acceptabel zou zijn? En bovendien is het makke- lijker om elkaar aan te spreken als je ziet dat een collega iets doet dat niet in de afspraken staat.

Want op sociale media kom je, zeker 's avonds thuis, snel tot persoonlijk contact. Daardoor wordt de drempel voor leerlingen lager om ook privéproblemen aan de orde te stellen. Maar wil je als leraar in je weekeinde wel een maatschappelijk werker zijn? En wil je als school wel dat je leraren die rol innemen? Stel jezelf de vraag met welk doel je sociale media inzet. Daar zijn ze meester Bart, die vragen beantwoordt over lesstof.

En niet Bart de Vries die zijn vakantiefoto's laat zien. En ook leerkrachten die nieuw binnenkomen zouden het protocol moeten on- dertekenen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken. Dergelijke afspraken geven ook duidelijkheid aan de ouders. En kun je uitleggen waarom dat zo is afgesproken. En je kunt ook meteen ingrijpen als de docent hier- mee tegen de regels handelt. Want er gaat nog genoeg mis op sociale media, tussen leraren en leerlingen.

Met een gezamenlijke visie voorkom Mogen leerlingen en leraren contact hebben via sociale media? Bij wie wordt dat bijvoorbeeld gemeld? Overigens heeft de medezeg- genschapsraad een instemmings- recht bij het vaststellen van een gedragscode of protocol.

Dat is een goede aanleiding om binnen de MR aandacht te besteden aan sociale veiligheid en sociale media op uw school. Het gaat hierbij om een opzettelijke intentie van de dader s om het slachtoffer te schaden, voor gek te zetten enzovoort. Cyberpesten staat niet als zodanig in het strafrecht, maar het kan wel geschaard worden onder belediging, smaad of laster, discriminatie, bedreiging, stalking of identi- teitsfraude.

En dat is allemaal wel strafbaar. Wel kun- nen zij als het echt uit de hand is gelopen verplicht begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, kunnen worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht.

Maar vóór alles is het zaak om dit als school zoveel mogelijk te voorkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke leerling of leraar die zich online mis- draagt ogenblikkelijk naar de gevangenis te sturen. Wel kan de school met enige juri- dische kennis beter bepalen wat wel of niet toelaatbaar is en zo een concreet beleid opstellen. En bij signalen van online misdragingen een betere inschatting maken van de ernst van de situatie. Wat zijn de juridische kaders?

In het geval van smaad of laster moet dit dan wel publiekelijk gebeuren. Als het plaatsvindt door middel van een privé-bericht is daarvan geen sprake, omdat alleen de ontvanger dat leest. Er is sprake van cyberstal- king als het slachtoffer voortdurend wordt lastiggevallen via internet.

De dader stuurt dan bijvoorbeeld telkens vervelende mails of weet iedere keer weer het nieuwe socialemedia- account van het slachtoffer te achterhalen en valt hem daar lastig.

De straf op stalking varieert van een taakstraf tot een gevangenis- straf van maximaal 3 jaar. Dit heeft de laatste jaren veel in de belangstelling gestaan onder meer door de zaak-Freek, zie www. Iemand die nu een nepprofiel aanmaakt en de identiteit van iemand anders aanneemt, is alleen daarvoor al strafbaar.

Dus onafhanke- lijk van wat hij dan verder met dat account doet. In het ergste geval kan de dader hiervoor vijf jaar cel krijgen. Er zijn ook in Nederland echter wel grenzen aan die vrijheid. Bijvoorbeeld in het geval van dreigtweets.

Dat kan leiden tot een aanteke- ning op zijn strafblad en twee jaar gevange- nisstraf of een hoge geldboete. Maar ook als leerlingen óf medewerkers nare berichten over de school verspreiden mag de school natuurlijk ingrijpen. Het komt immers de sociale veiligheid op de school niet ten goede. Het gaat dan om zware dreigementen om het slachtoffer iets aan te doen, wat door het slachtoffer serieus wordt opgevat. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van de situatie.

De maximumstraf is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal Het kan misbruikt worden door pedofielen of door cyberpesters. Voor- zichtigheid is dus geboden.

Jongeren van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven of weigeren. Maar ook al hebben ouders of jongeren ingestemd, dan nog moet de school re- kening houden met het portretrecht.

Hiermee kan de geportretteerde bezwaar maken tegen publicatie als hij vindt dat zijn privacy daardoor wordt geschon- den, of dat de foto hem belachelijk maakt of zo kan worden gezien. Inbreuk op het portretrecht is een overtreding en kan worden bestraft met een geldboete van maximaal Los hiervan heeft de school de verplichting om de privacy van haar leerlingen online te beschermen, bijvoorbeeld om de gegevens af te schermen van onbe- voegden en zoekmachines. De dader kan een geldboete of zes maanden cel krijgen.

Als een minderjarige leerling in een seksuele context op beeld wordt vastgelegd, is de maker van de foto of het filmpje in principe voor de wet strafbaar voor het produceren van kinderporno. Ook als het is gemaakt door de jongere zelf. In de praktijk echter zal de rechtspraak rekening houden met pubergedrag en terughoudend zijn om jongeren voor een zedendelict te veroordelen.

Worden de seksueel getinte beelden of berichten vrijwillig tussen twee jongeren uitgewisseld, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Wél als ze daarna worden doorgestuurd naar anderen, worden gebruikt om te pesten of om iemand te chanteren.

Tussen leerkrachten en leerlingen Sexting tussen onderwijzend personeel en leerlingen is uiteraard uit den boze. Vaak begint het met onschuldige berichtjes, die uiteindelijk leiden tot seksueel contact. Bespreek dus met het team wat professioneel online gedrag is en waar de grens ligt, ook met betrekking tot de socialemediaprofielen. Zorg dat deze grenzen bij het personeel bekend zijn, en dat de afspraken daarover worden vastgelegd.

Bijvoorbeeld in een privacy-protocol of gedragscode. Het is computervrede- breuk. Het kan leiden tot een geldboete van maximaal Hacken kan op diverse wijzen plaatsvinden.

Naast het inbreken in iemands computer, kunnen ook aanpassingen aan het computer- systeem hieronder vallen. Mogelijk hacken leerlingen als hobby en willen ze kijken hoe ver ze kunnen komen. Of ze willen laten zien dat het met de beveiliging van het systeem slecht is gesteld.

Hacken hoeft dus niet per definitie met een slechte intentie of gevolg te zijn. Het raden, achterhalen en vervolgens gebrui- ken van wachtwoorden is dan wel strafbaar, maar wordt de leerlingen soms ook wel erg makkelijk gemaakt.

Het is dus belangrijk dat de school zelf hier voorzichtig mee omgaat. Het kan daarbij zelfs gaan om gevoelige informatie, zoals medische gegevens. De zorg voor die data is toevertrouwd aan uw school. De leerlingen, hun ouders en medewerkers vertrouwen erop dat uw school zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat.

Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van hun privacy. Gratis Seks Videos Deutsche Pornos Gratis Free Pussy to Fuck. Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m: Orale seks in drie met twee geile meiden 0m: Sex in het bos met de vriendin 12m: Amateur naakt voor de camera 16m: Naakt meisje in een hotelkamer voor pizza kerel 3m: Wild sex party een blanke meid wordt geneukt door een zwarte vent 3m: Geile leraar neukt met een student en slikt zijn pik door 5m: Sex thuis met een geil meisje 18m: Een goede orale seks en sperma in de mond met vriendin 1m: Vriendin van achteren geneukt door beste vriend 3m: Geile meid doet anale penetratie met de hand 18m: Sex in the kont met volwkonten vrouw 2m: Schitterende rijpe blonde kutje neukt een jonge minnaar 13m:

..

Neuken met glijmiddel opa aftrekken

Deze advertenties worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Om deze gepersonaliseerde advertenties te kunnen leveren, proberen wij op basis van de websites die u bezoekt op het internet een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses passen we de inhoud op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier informatie over uw interesses inwinnen.

De informatie over uw huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen website-eigenaren en adverteerders.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij hier geen enkele invloed op hebben. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.

De verklaringen hierboven zullen we af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regelgeving omtrent cookies wijzigt.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf te wijzigen.

U vindt op deze webpagina altijd de meest recente versie. De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is, afhankelijk van de website die u bezoekt, één van de volgende entiteiten die deel uitmaken van de Belgische ondernemingsgroep De Persgroep NV:. Bij HLN hechten we veel belang aan uw privacy en het vertrouwen dat u ons geeft. Zo geven we u graag de kans om uw cookie-instellingen te personaliseren. Meer info over ons privacy- en cookiebeleid vindt u via de link onderaan deze pagina.

Onze aanbevolen cookie-instelling is niveau 4. Zo geniet je op elk ogenblik van deze website in optimale omstandigheden. U kan de cookie-instellingen hieronder aanpassen door een bepaald niveau te kiezen.

U krijgt dan regelmatig dezelfde advertenties we weten namelijk niet welke reclameboodschap u al kreeg die niet aangepast zijn aan uw interesses. Weten wat elk niveau precies inhoudt? Scrol dan verder naar beneden. We lezen enkel functionele en analytische cookies uit. Deze cookies houden geen persoonsgebonden informatie bij. Functionele en analytische cookies geven u toegang tot de basis site.

U krijgt advertenties te zien, maar deze zijn niet afgestemd op uw profiel waardoor ze niet altijd relevant zullen zijn en ook regelmatiger zullen terugkomen. Naast de functionele en analytische cookies, bieden we u ook de voordelen van persoonlijke cookies. Deze volgen uw traject doorheen onze website. Hierdoor kan u genieten van extra content die beantwoordt aan uw interesses. U krijgt nog steeds algemene advertenties die afgestemd zijn op de content van de bezochte pagina.

U geniet van een website op maat van uw profiel. Dat kunnen we door bovenop de andere twee cookieniveaus ook advertentiecookies te laden. Deze stellen ons in staat om een nauwkeuriger profiel op te bouwen rond uw surfervaring en onze website hierop aan te passen, zowel naar inhoud als naar advertenties.

Volledige toegang tot de website, makkelijk delen met uw netwerk én reclame op maat met een minimum aan herhaling. Content liken, delen met uw vrienden of uw mening geven? Bovenop alle andere cookies, kan u ook met uw social media cookies aan de slag.

De instellingen van uw browser of toestel laten niet toe dat cookies worden opgeslagen. Deze instelling hindert de werking van deze website. Gelieve deze instelling te wijzigen alvorens verder te gaan. Deze website maakt gebruik van cookies Deze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies. Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier Verder naar website Meer informatie HLN en uw cookies Websites hanteren technologieën om het gebruiksgemak te verhogen en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker.

Op die manier willen we: De kwaliteit van het aanbod op onze website bewaken en voor u verbeteren Wil u uw cookie-instellingen personaliseren? Verder naar website Dieper ingaan op de verschillende cookies? Klik op de links hieronder: Functioneel Analyse Gedragsafhankelijk Advertenties Social media Overige en onvoorziene cookies Tot slot nog dit… Cookies om onze website goed te laten functioneren Onze website gebruikt cookies voor: Het opslaan van uw voorkeuren, zoals taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

Maar daar zou ik me zelf niet goed bij voelen. Ik zet die cijfers gewoon in de elektronische leeromgeving, dan ziet iedereen ze op hetzelfde moment. En hoef ik er ook geen contact met leerlingen over te hebben via sociale media. Als je al zo'n contact hebt, als leraar, zou ik adviseren om dat in elk geval open- baar te houden.

Als ik zelf op school met een leerling praat, houd ik bij voorkeur de deur van het lokaal open. Doe dat dan ook digitaal. Wij hebben als school een protocol opgesteld over hoe we op sociale media omgaan met leerlingen. Wat er precies in staat weet ik niet uit mijn hoofd, maar toen ik het destijds las dacht ik: Dus dat zit wel goed. Mag een leerkracht via Twitter een erotische direct message sturen aan een leerling?

In deze voorbeelden is het duidelijk wat wel en niet door de beugel kan. Maar tussen deze uiter- sten ligt een enorm grijs gebied. Mag een leerling een leraar volgen op Twitter? En mag die leraar de leerling dan terugvolgen? En privé-bood- schappen sturen?

Is het gepast als een leraar op Facebook vrienden wordt met leerlingen? En als leerlingen sms-jes en WhatsApp-berichten sturen aan de leraar? Na acht uur 's avonds? Over privéproblemen, die doorspelen in de klas?

En daar moet je dus per school afspraken over maken. Organiseer teambijeen- komsten om hier over te praten en samen regels op te stellen. En zo nee, spreken we af om dat voortaan niet te doen? Of benoemen we uitzonderingen waarbij het toch acceptabel zou zijn? En bovendien is het makke- lijker om elkaar aan te spreken als je ziet dat een collega iets doet dat niet in de afspraken staat. Want op sociale media kom je, zeker 's avonds thuis, snel tot persoonlijk contact.

Daardoor wordt de drempel voor leerlingen lager om ook privéproblemen aan de orde te stellen. Maar wil je als leraar in je weekeinde wel een maatschappelijk werker zijn?

En wil je als school wel dat je leraren die rol innemen? Stel jezelf de vraag met welk doel je sociale media inzet. Daar zijn ze meester Bart, die vragen beantwoordt over lesstof. En niet Bart de Vries die zijn vakantiefoto's laat zien. En ook leerkrachten die nieuw binnenkomen zouden het protocol moeten on- dertekenen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken. Dergelijke afspraken geven ook duidelijkheid aan de ouders. En kun je uitleggen waarom dat zo is afgesproken.

En je kunt ook meteen ingrijpen als de docent hier- mee tegen de regels handelt. Want er gaat nog genoeg mis op sociale media, tussen leraren en leerlingen. Met een gezamenlijke visie voorkom Mogen leerlingen en leraren contact hebben via sociale media? Bij wie wordt dat bijvoorbeeld gemeld? Overigens heeft de medezeg- genschapsraad een instemmings- recht bij het vaststellen van een gedragscode of protocol. Dat is een goede aanleiding om binnen de MR aandacht te besteden aan sociale veiligheid en sociale media op uw school.

Het gaat hierbij om een opzettelijke intentie van de dader s om het slachtoffer te schaden, voor gek te zetten enzovoort. Cyberpesten staat niet als zodanig in het strafrecht, maar het kan wel geschaard worden onder belediging, smaad of laster, discriminatie, bedreiging, stalking of identi- teitsfraude. En dat is allemaal wel strafbaar. Wel kun- nen zij als het echt uit de hand is gelopen verplicht begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, kunnen worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht.

Maar vóór alles is het zaak om dit als school zoveel mogelijk te voorkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke leerling of leraar die zich online mis- draagt ogenblikkelijk naar de gevangenis te sturen. Wel kan de school met enige juri- dische kennis beter bepalen wat wel of niet toelaatbaar is en zo een concreet beleid opstellen. En bij signalen van online misdragingen een betere inschatting maken van de ernst van de situatie. Wat zijn de juridische kaders?

In het geval van smaad of laster moet dit dan wel publiekelijk gebeuren. Als het plaatsvindt door middel van een privé-bericht is daarvan geen sprake, omdat alleen de ontvanger dat leest. Er is sprake van cyberstal- king als het slachtoffer voortdurend wordt lastiggevallen via internet. De dader stuurt dan bijvoorbeeld telkens vervelende mails of weet iedere keer weer het nieuwe socialemedia- account van het slachtoffer te achterhalen en valt hem daar lastig.

De straf op stalking varieert van een taakstraf tot een gevangenis- straf van maximaal 3 jaar. Dit heeft de laatste jaren veel in de belangstelling gestaan onder meer door de zaak-Freek, zie www. Iemand die nu een nepprofiel aanmaakt en de identiteit van iemand anders aanneemt, is alleen daarvoor al strafbaar.

Dus onafhanke- lijk van wat hij dan verder met dat account doet. In het ergste geval kan de dader hiervoor vijf jaar cel krijgen. Er zijn ook in Nederland echter wel grenzen aan die vrijheid. Bijvoorbeeld in het geval van dreigtweets. Dat kan leiden tot een aanteke- ning op zijn strafblad en twee jaar gevange- nisstraf of een hoge geldboete.

Maar ook als leerlingen óf medewerkers nare berichten over de school verspreiden mag de school natuurlijk ingrijpen. Het komt immers de sociale veiligheid op de school niet ten goede. Het gaat dan om zware dreigementen om het slachtoffer iets aan te doen, wat door het slachtoffer serieus wordt opgevat. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. De maximumstraf is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal Het kan misbruikt worden door pedofielen of door cyberpesters.

Voor- zichtigheid is dus geboden. Jongeren van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven of weigeren. Maar ook al hebben ouders of jongeren ingestemd, dan nog moet de school re- kening houden met het portretrecht. Hiermee kan de geportretteerde bezwaar maken tegen publicatie als hij vindt dat zijn privacy daardoor wordt geschon- den, of dat de foto hem belachelijk maakt of zo kan worden gezien.

Inbreuk op het portretrecht is een overtreding en kan worden bestraft met een geldboete van maximaal Los hiervan heeft de school de verplichting om de privacy van haar leerlingen online te beschermen, bijvoorbeeld om de gegevens af te schermen van onbe- voegden en zoekmachines. De dader kan een geldboete of zes maanden cel krijgen.

Als een minderjarige leerling in een seksuele context op beeld wordt vastgelegd, is de maker van de foto of het filmpje in principe voor de wet strafbaar voor het produceren van kinderporno. Ook als het is gemaakt door de jongere zelf. In de praktijk echter zal de rechtspraak rekening houden met pubergedrag en terughoudend zijn om jongeren voor een zedendelict te veroordelen.

Worden de seksueel getinte beelden of berichten vrijwillig tussen twee jongeren uitgewisseld, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Wél als ze daarna worden doorgestuurd naar anderen, worden gebruikt om te pesten of om iemand te chanteren. Tussen leerkrachten en leerlingen Sexting tussen onderwijzend personeel en leerlingen is uiteraard uit den boze.

Vaak begint het met onschuldige berichtjes, die uiteindelijk leiden tot seksueel contact. Bespreek dus met het team wat professioneel online gedrag is en waar de grens ligt, ook met betrekking tot de socialemediaprofielen.

Zorg dat deze grenzen bij het personeel bekend zijn, en dat de afspraken daarover worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in een privacy-protocol of gedragscode.

Het is computervrede- breuk. Het kan leiden tot een geldboete van maximaal Hacken kan op diverse wijzen plaatsvinden. Naast het inbreken in iemands computer, kunnen ook aanpassingen aan het computer- systeem hieronder vallen. Mogelijk hacken leerlingen als hobby en willen ze kijken hoe ver ze kunnen komen. Of ze willen laten zien dat het met de beveiliging van het systeem slecht is gesteld. Hacken hoeft dus niet per definitie met een slechte intentie of gevolg te zijn.

Het raden, achterhalen en vervolgens gebrui- ken van wachtwoorden is dan wel strafbaar, maar wordt de leerlingen soms ook wel erg makkelijk gemaakt. Het is dus belangrijk dat de school zelf hier voorzichtig mee omgaat. Het kan daarbij zelfs gaan om gevoelige informatie, zoals medische gegevens. De zorg voor die data is toevertrouwd aan uw school. De leerlingen, hun ouders en medewerkers vertrouwen erop dat uw school zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van hun privacy.

Deze tips van Kennisnet-jurist Job Vos helpen u daarbij. U bepaalt welke gegevens er van en over leerlingen en medewerkers worden vastgelegd in de verschillende adminis- tratie systemen. Er niet meer gegevens worden vastge- legd dan strikt noodzakelijk is. Informa- tie die niet gebruikt wordt op school, levert alleen maar een extra risico op in geval van bijvoorbeeld een datalek. Gegevens in de schoolomgeving blijven: De toegang tot administratiesystemen beperkt wordt tot alleen die personen en medewerkers die functioneel toe- gang moeten hebben tot de persoons- gegevens.

De opgeslagen persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies, beschadi- ging of onbevoegde toegang. Maar ook over de grens tussen werk en privé. Zorg dat deze gedrags- code wordt besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad MR.

Wees zorgvuldig en laat u niet weerhouden door de angst voor privacy-schending. Wat op het schoolplein gebeurt, gaat tenslotte op sociale media verder. U moet specifieke toestemming vragen. Reageer openbaar en neem eventueel contact op voor een persoonlijk gesprek.

Leg uit waarom het belangrijk is dat kinderen daarin worden onderwezen, benadruk de grote aantrekkingskracht van media op kinderen en daarmee de kansen voor het onderwijs, en leg uit wat uw school doet om de privacy van leerlingen te waarborgen. Wat is leuk en wat is niet meer leuk? Waar ligt de grens? Hoe houdt iedereen re- kening met elkaars privésfeer? Besteed door alle lessen heen aandacht aan mediawijsheid. Privacy-tips voor scholen Bij sociale veiligheid is ook privacy een belangrijk aandachtspunt.

Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van de privacy van leerlingen en medewerkers. Deze tips helpen om de privacy te waarborgen. Afhankelijk van de ernst van de situatie: Wijs de leerling ook op Meldknop. STAP 5 Wees incidenten vóór Pas het veiligheidsplan voortdurend aan met de opgedane ervaringen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Verder zullen structureel sociale vaardighe- den en mediawijsheid aangeleerd moeten worden bij kinderen en jongeren. Leerlingen die bijvoorbeeld dreigtweets of seksueel getinte filmpjes hebben verstuurd, zullen zich vaak niet de ernst daarvan realiseren.

En een bericht op sociale media is zo gemaakt. Voorlichting en bewustwording helpen incidenten te voorkomen. Zo beperk je de schade Er gaan geruchten over een nieuwe app, waarmee anoniem nare berichten worden gestuurd.

Een leerkracht is op Facebook een beetje té gezellig met zijn leerlingen. Een leerling heeft eigen apps op de tablets van school gezet. Een ouder trekt aan de bel omdat haar kind online wordt gepest. Er zijn dreigtweets waarin de school wordt genoemd.

Als school bent u verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit soort incidenten komen een veilig klimaat niet ten goede. Wat kunt u doen? STAP 1 Leg afspraken vast Als het goed is heeft de school een schoolveilig- heidsplan met een pestprotocol en een privacy- protocol of gedragscode voor het personeel hoe om te gaan met Facebook, WhatsApp, Twitter en andere vormen van communicatie met leerlingen.

Deze informatie moet voor alle leerlingen en onderwijzend personeel helder en toegankelijk zijn, zodat iedereen waar hij aan toe is. Als het dan toch misgaat, is duidelijk wie wat wanneer moet doen en kan er snel gehan- deld worden om erger te voorkomen. De directie maakt een inschatting van de situ- atie. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van online monitoring van berichten over school.

Is er sprake van grensoverschrijdend online gedrag? Is het een bedreiging voor de sociale veiligheid van de school? Zo ja, dan treedt meteen het veiligheidsplan in werking. Leerlingen die op sociale media klagen over school bij elk nieuw schooljaar is kutschool weer trending topic vallen daar niet echt onder. Dan is het wel goed om daar klassengesprekken over te voeren. Hebben de berichten echter grote impact, omdat bijvoorbeeld een twitteraar duizenden volgers heeft, of gaan de berichten echt te ver, dan moeten er volgende stappen worden genomen.

STAP 2 Onderzoek de feiten De mentor of vertrouwenspersoon voert gesprekken met de betrokkenen en ouders. In het geval van strafbare feiten: Dit hoeft niet meteen te leiden tot een aangifte. De politie kan ook meedenken over mogelijke stappen en bemiddelen in het contact tussen slachtoffer, dader s en school.

Als er geen aangifte gedaan kan worden, of wanneer dit niet wenselijk is, dan kan er ook alleen een melding worden gedaan. De politie is zo toch op de hoogte en kan informatie verzamelen.

De schoolagent of wijkagent kan uitleg geven over welke strafbare feiten wel en niet via Bureau HALT kunnen worden afgehandeld. Als de jongere het traject bij HALT goed doorloopt krijgt hij geen strafblad. Hiermee krijgt hij de kans zijn fout recht te zetten. Zo kan hij bijvoorbeeld excuses aanbieden aan de slachtoffers en de schade vergoeden.

Dit is anders voor zwaardere vergrijpen. Dan kan de jongere een taakstraf, boete of zelfs celstraf krijgen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan een eventuele schorsing van de leerling of het ontslag van een medewerker volgen.

STAP 3 Kom in actie Zijn de daders niet bekend en gaat het om strafbare feiten, schakel dan ook de politie in. Die kan de situatie inschatten en adviseren welke stappen wenselijk zijn. Betreft het nare anonieme berichten via een app, stuur dan een brief naar alle ouders met het verzoek de app te verwijderen. Wordt een leerling gepest, laat het slachtof- fer meteen bewijs verzamelen screenshots, chatlogs als er strafbare feiten zijn gepleegd en er aangifte overwogen wordt. Wordt er aangifte gedaan?

Stem dit dan af met de politie om te voorkomen dat bewijsmateriaal verloren gaat. Hoe langer online pesten duurt, hoe moeilijker het is te stoppen en hoe slechter het is voor het slacht- offer en de sociale veiligheid op school. STAP 4 Geef openheid van zaken De medewerkers, de leerlingen en de ouders moeten zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de situatie, zodat er geen indianenverha- len rondgaan op school en de rust kan worden hersteld.

Bij ernstige zaken, zoals ongepast online gedrag tussen leerkracht en leerling en waarna ontslag volgt, zullen media om tekst en uitleg komen vragen. Ook zullen de gebeurtenissen al snel rondgaan op sociale media. Zorg dat je hier een duidelijk verhaal voor hebt om de gemoede- ren te bedaren.

S cholen mogen nooit wegkijken als er een naaktfoto van een leerling opduikt, zegt Jacequeline Kleijer, gespecialiseerd in online veiligheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers worden blijkbaar aan hun lot overgelaten. Geef als school een krachtig signaal dat verspreiding onacceptabel is. Hoe precair ook, een veilige school besteedt aandacht aan dit thema. Liefst vóórdat er een incident plaatsvindt. Docenten creëren ruimte voor eventuele hulpvragen van leerlingen door het thema in de les te bespreken.

Draaiboek Scholen kunnen het beste een draaiboek hebben klaarliggen voor als zich een voorval aandient. Binnen zeer korte tijd moet er veel worden gedaan. De VO-raad heeft op zijn website een leidraad voor het omgaan met ongewenste verspreiding van beeldmateriaal zie www.

Allereerst moet de mentor of vertrouwenspersoon zich richten op het herstellen van het gevoel van veiligheid van het slachtoffer. Die wordt soms in de gangen bespuugd en voor hoer uitgemaakt, zegt Kleijer. Ook moet de school de ouders inlichten. Die kunnen soms heel emotioneel reageren. Zowel bij pubers, ouders als bij docenten. Het slachtoffer kan snel dader worden, want: Ouders zijn soms boos, teleurgesteld of kunnen het als persoon- lijk falen zien, waardoor het slachtoffer zich schuldig voelt.

Daar ligt een taak voor docenten en eventuele hulpverleners. Als de afgebeelde persoon minderjarig is, valt dit voor de Nederlandse wet onder het verspreiden van kinderporno. Het is goed om contact op te nemen met de wijkagent als er een naaktfoto rondgaat. Deze kan adviseren en ondersteunen.

Is de foto al gedeeld op allerlei sociale netwerken, neem dan contact op met Meldknop. Zij hebben directe lijnen met socialemediabedrij- ven om de foto snel te kunnen verwijderen.

Een nadeel kan zijn dat ook bewijs wordt vernietigd. Omstanders De rol van omstanders is heel belangrijk, vindt Kleijer. In feite is dat iedereen die een naaktfoto doorstuurt en ontvangt. Door met hen in gesprek te gaan maak je niet alleen duidelijk dat iedereen verant- woordelijk is voor zijn eigen gedrag, maar laat je als school ook zien dat er ruimte is om te leren van fouten.

Kies een benadering die past bij de leeftijd en het opleidingsniveau van de kinderen. Ook al kun je het niet controleren, je zet de meelopers aan het denken en je laat als school duidelijk zien waar je voor staat. Dat kan leiden tot grote ophef — of het gaat juist stilzwijgend voorbij, omdat docenten of schoolleiding niets merken.

De schade en het gevoel van onveiligheid bij het slachtoffer kunnen niettemin groot zijn. Net als de gevolgen voor de verspreiders. Scholen zijn hier niet altijd op voorbereid. Soms bagatelliseren ze het of ze doen niets, omdat het buiten schooltijd is gebeurd.

Maar intussen zitten wel alle betrokkenen op dezelfde school. Ook denken veel scholen dat zoiets bij hen niet voorkomt. In bewustwording hebben veel scholen dus nog een grote stap te zetten. Als je dat als school negeert, creëer je een onveilige situatie voor het slachtoffer en de omstanders, ontgaat je een strafbaar feit of blijft afwijkend gedrag onopgemerkt.

Onlangs had ik een zaak waarbij een meisje van dertien, die zeer seksueel was ingesteld, een naaktfoto van zichzelf verstuurde aan twee jongens. Die ging de hele school rond en de jongens werden geschorst.

Als straf moesten zij een presentatie maken over omgaan met elkaar, grenzen stellen en respecteren. De eerste jon- gen en zijn ouders vonden dat prima; hij was immers een grens overgegaan.

Maar de tweede jongen en zijn ouders waren woedend. Die vonden dat het meisje alles had uitgelokt. De eerste jongen leert waarschijnlijk meer van zijn fout dan de tweede jongen. De school pikte deze zaak heel goed op en besteedde ook aandacht aan de omstanders. De meeste leerlingen vonden dat het meisje de jongens erin had geluisd. Het meisje heeft uiteindelijk hulp gekregen om op een voor haar veilige manier terug te keren in school.

Z omaar wat berichten op sociale media: Tot op het macabere af: Het is lastig om trollen te bestrijden. Hoe kunt u effectief optreden? Monitoren Het is belangrijk om de onruststoker de wind uit de zeilen te nemen.

Dat geldt als er leerlingen of docenten worden beledigd, maar ook als de reputatie van de school kan worden geschaad. Berichten op internet zijn te monitoren met een speciale tool voor 'webcare'. Zo'n programma houdt bij of de naam van uw school wordt genoemd op bijvoorbeeld Twitter, de openbare pagina's van Facebook, of in de reacties bij NU. Wie op Twitter de naam noemt van de Brabantse Avans Hogeschool, loopt kans om gesignaleerd te worden door community Op internet lopen onruststokers rond.

Mensen die anoniem anderen beledigen en in een kwaad daglicht zetten. Leerlingen en docenten kunnen de dupe zijn van een trol, maar ook de reputatie van uw school kan schade oplopen. Zo gaat u om met onruststokers op internet manager Sylvia van Gils. Zij krijgt een mailtje als de naam 'Avans' vaker op internet wordt genoemd dan normaal. Bij elk negatief bericht krijg ik een mailtje. Zo kan ik direct reageren.

En bij problemen of klachten kunnen we meteen proberen om die op te lossen. Van tentamenresultaten tot klachten over de wifi. Daar wil je als onder- wijsinstelling zicht op hebben, zodat je waar nodig op die berichten kunt reageren. Voor individuele scholen is dat veel geld. Maar het kan ook simpeler, zegt Dietz. Zo trek je reacties naar je toe, en hoor je sneller wat er speelt.

Stel iemand aan die deze accounts 'Onderweg naar Avans Tilburg voor een toelatingsgesprek. Doe melding bij Meldknop. Wend je bij een vermoeden van strafbare zaken bijv. Uit angst om nog meer schade aan te richten, doet men dan maar niets. Dat is niet de handigste weg, blijkt uit onderstaande vuistregels. Zo wordt het alleen maar erger. Luister naar de klager, en ga in gesprek. Helaas ook enkele nega- tieve, van Tokkies.

Het gebeurt helaas vaker dat mensen op sociale media een valse account aanmaken van een school, leraar of directeur. En dan via dat account allerlei kritiek of ongein gaan spuien.

Rapporteer zo'n account in de eerste plaats bij het betreffende sociale medium en verzoek om verwijdering, adviseert Wilma van de Meerakker van het bureau LegalTech in Heeze. En zo lang er via dat account geen leugens of onwaarheden worden verspreid. En als iemand dan toch een nepac- count opent op jouw naam, kun je via je officiële account laten weten dat het andere account fake is. En zij vonden het wel leuk om ons op weg te helpen. Ze doen het fantastisch.

Bel gewoon even op om over de klacht te spreken. Maar post wel het bericht: Luisteren en reageren is vaak al genoeg. Maar ze kun- nen wel begrip tonen voor de ontevredenheid van de reizigers en praktische informatie geven over wat er precies aan de hand is. Daardoor worden die reiziger vaak ook weer begripvoller. Zo laat ik zien wat er allemaal op Avans gebeurt. Zo neem je de klager serieus, voorkom je escalatie en gebruik je hun opmerking om je organisatie te verbeteren.

Dat is de kracht van webcare. Sjors van der Heiden, leraar op het Baudartius College mavo, havo, vwo in Zutphen: Wat zich vroeger achter het fietsenhok afspeelde - relaties, ruzie, roddel - gebeurt nu online. In beide gevallen heb je er als leraar niet direct zich op. Je kunt het natuurlijk proberen, maar leerlingen zitten niet meer op het openbare Twitter. Ze com- municeren via besloten sociale netwerken als Facebook, Instagram, Snapchat en WhatsApp, en daar kun je als docent niet meelezen.

Wat je wél kunt doen, is je oren en ogen open houden voor de gevolgen van wat er online gebeurt. Zijn leerlingen elkaar zwart aan het maken? Wordt er gepest - bijvoorbeeld door een foto rond te sturen waarbij het hoofd van een leerling op een ezel is geplakt? Of worden er naaktfoto's rondgestuurd? Want dat gebeúrt, zowel van jongens als van meisjes trouwens. Onder dwang, uit wraak voor het verbreken van een verkering, of door uitlokking.

Als ik signalen opvang dat er iets aan de hand is op internet, ga ik het gesprek aan. Ik wil eventuele foto's absoluut niet zelf zien - daar ben ik heel strikt in. Maar ik wil wel weten wat er gebeurt, en ik laat het duidelijk merken als ik iets afkeur. Dat zet ik dik aan. Ik merk dat de leerlingen daar ook wel blij mee zijn: En mijn boodschap aan de leerlingen is ook altijd: Als het stopt, stopt het bij jou.

Daar zijn ze doorgaans wel gevoelig voor. Maar dan moet je als leraar natuurlijk wel eerst weten wat er speelt. Stap de wereld van je leerlingen binnen, kijk wat er speelt en ga het gesprek aan. Dat ouderwetse handwerk blijft belangrijk, of het nu bij ruzies in het fietsenhok is of bij een ruzie op internet. Afspraken verankeren kan in het veilig- heidsplan van de school, of ergens anders: Zodat je er op kunt terugvallen als zich toch een incident voordoet.

En als er bijvoorbeeld een naaktfoto van een leerling rondgaat op internet: Stel dat het met een leerling mis gaat op internet.

En daardoor ook op school. Wie voert dan het gesprek met de leerling, met de ouders en zo nodig met externe partijen? Een aparte contactpersoon aanstellen kan, maar hoeft niet, vindt Hiemstra van School Veilig- heid. Een klas heeft een mentor, een school heeft een vertrouwensfunctionaris. Die kunnen ook een rol spelen bij de digitale veilig- heid. Zolang je dat maar vastlegt, en iedereen maar op de hoogte is van hoe de taken zijn verdeeld. Stel dat een leerling online wordt gepest.

Hoe kom je daar achter als school? In elk geval niet door als een politieagent over de schouders van leerlingen mee te gaan kijken. Want als een leerling niet wil dat een volwas- sene iets ziet op internet, zorgt die leerling daar wel voor. Bij de signalering van problemen komt het aan op het handwerk en de vakkennis van de docent, zegt Appelman van de VO-raad. Is een leerling anders dan anders? Waar zou die verandering vandaan komen?

Kun je daarover met de leerling in gesprek gaan? Als leraar moet je goed observeren en goed kunnen handelen. Ga het gesprek aan met de leerlingen: Hoe gaan ze met elkaar om op internet?

Ken- nen ze voorbeelden van wat er goed of fout ging, uit eigen ervaring? Laat dat bijvoorbeeld aan de orde komen in de lessen Burgerschap of Mediawijsheid, of in de mentorles. Houd het gesprek met de leerlingen breed, adviseert Appelman. Dat kan een goede aanleiding zijn, maar knip het onderwerp niet op in te kleine stukjes. Praat liever in het algemeen over hoe je res- pectvol met elkaar omgaat, ook op internet.

Ouders zijn een waardevolle partner als het gaat om sociale veiligheid op internet. Om- dat een belangrijk deel van het internetgebruik thuis plaatsvindt, moeten ook ouders weten wat er op school is afgesproken over digitale veiligheid.

Zodat zij bijvoorbeeld weten bij wie ze terecht kunnen als ze vermoeden dat hun kind online problemen heeft. Bovendien kunnen ouders helpen om proble- men op te lossen. Appelman van de VO-raad: Je kunt als school moeilijk de mobieltjes van de leerlingen in beslag nemen om die foto's of apps te wissen.

Daarvoor heb je toch de ouders nodig. Leraren die vrijwel niets weten van Facebook of Twitter: Als je wilt dat al je leerkrachten ook alert zijn op wat er online gebeurt, moet je als school zorgen voor professionalisering. Alleen dan weten leerkrachten waar leerlingen sociale media voor gebruiken, en wat de risico's zijn. Je hebt als school teamdagen georganiseerd, waarin je samen afspraken hebt gemaakt over hoe om te gaan met bijvoorbeeld digitaal pesten en digitale ruzies.

Maar daarna is het van belang om de discussie levend te houden. Laat dit onderwerp aan de orde komen in het dagelijkse werk: Directeur Hiemstra van School Veiligheid: Daar word je gillend gek van.

De situ- atie van gisteren is de situatie van vandaag niet meer. Een goed veiligheidsplan is nooit af. Scholen worden wettelijk verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid. Daar hoort ook sociale veiligheid op internet bij. Maar hoe geef je sociale veiligheid op internet een vaste plek in de school? Sociale veiligheid verankeren in de school 1 Besef dat je als school óók een ver- antwoordelijkheid hebt als het gaat om de veiligheid op internet.sex 20 euro pjes

Een open en ondersteunende cultuur, waarin leerlin- gen een eigen verantwoordelijkheid hebben, bevordert hun welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Het is daarbij belangrijk dat leerlingen, personeel en ouders zich bewust zijn van de kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en regels die in de school gelden, dat zij deze naleven en dat er sancties volgen als zij dat niet doen.

Maar de school wil ook positief digitaal gedrag stimuleren. Hoe ziet respect voor elkaar er online uit? Hoe vertaalt u de kernwaarden en de daar- van afgeleide normen en regels in de school naar sociale media? Weet men van de sancties die volgen als iemand de regels overtreedt? STAP 3 Pedagogisch vakmanschap Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat.

Zij kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en ade- quaat ingrijpen. Ook dragen zij normen en waarden uit en laten zij leerlin- gen voorbeeldgedrag zien. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap.

Het is belangrijk dat de schoolleiding leraren hierin stuurt en coacht en dat leraren zich op dit terrein verder professionaliseren. Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een soci- aal veilig klimaat in een klas. Dan begint de groepsvorming. Als de leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt.

Maar toont een docent of mentor oprechte interesse in digitale jeugdcultuur, dan is het makkelijker praten met leerlingen. Je kunt betere vragen stellen.

Ook dat is pedagogisch vakmanschap. Hoe helpen docenten en mentoren elkaars deskundigheid te bevorderen? Of leerlingen hierbij betrekken? Maak het onderdeel van uw lespro- gramma. Hoe hebben sociale media bij u op school een plek? Het gaat om het creëren van digitaal burgerschap. Daarbij zijn ook aspecten als seksuele diversiteit LHBT en discriminatie onderdeel van de schoolbrede aanpak. Waar moet u aan denken bij internet? Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat.

Zij kunnen grens- overschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Een belangrijk deel van hun persoonlijk leven speelt zich dan ook op sociale media af. Door digitale media vloeien de werelden van thuis, school en vriendschappen naadloos in elkaar over. Internet is gemaakt om contact te maken en te onderhouden.

Jongeren maken daar graag gebruik van. Ook flirten en verkering vragen, gaat online. Contact via internet versterkt vriendschapsbanden, maar kan ook tot ruzies leiden, met onrust in de klas als gevolg.

Ze toetsen zich aan elkaar Sociale netwerksites zijn een uitstekende manier om on- gegeneerd bij anderen naar binnen te kijken. Voor jongeren is het belangrijk om zichzelf te vergelijken met anderen. Hoe zien anderen eruit? Wat hebben ze aan? Welke muziek vinden ze goed? Wat zeggen hun voorkeuren over mijn eigen identiteit, hoe verhoud ik me tot hen?

Hoe anderen over je denken, kun je beïnvloeden. Jongeren besteden daarom veel aandacht aan hun online profiel. Het gaat om de beste foto, de leukste teksten, het juiste filmpje en de coolste muziek.

Dat ze zelf controle hebben over hoe ze zich presenteren, geeft een zeker gevoel. Privacy is belangrijk voor ze, maar ze hebben niet altijd door dat ze de privacy van anderen schenden. Niets nieuws onder de zon: Je flirt, je stelt vragen die je offline niet durft te vragen.

Vaak gaat het goed, maar grensverkennend gaat soms over in grensoverschrijdend gedrag. Digitale grapjes kunnen totaal verkeerd uitpakken. Wilt u leerlingen en hun gedrag op sociale media begrijpen, lees dan deze feiten.

H oe zorgen we ervoor dat leerlingen leren omgaan met conflicten, diversi- teit en pestgedrag? Hoe leren wij hen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun online leefgemeenschap? Dat kan door hen digitaal burgerschap bij te brengen. Door hen te leren respectvol en verantwoord met zichzelf en elkaar om te gaan op internet en sociale media.

Digitaal burgerschap hangt nauw samen met sociale veiligheid op school. In een veilige school kunnen leerlingen pas echt leren en zich ontwikkelen tot verantwoorde digitale burgers.

Als leerlingen online respectvol en met oog voor anderen met elkaar omgaan, kan de school ook een veilige en prettige omgeving blijven. Maar hoe krijg je dat als school voor elkaar? Omgangsvormen Alleen een beleidsplan, een pestprotocol en een les mediawijsheid is niet genoeg, denkt Joyce Kerstens, onderzoeker aan de NHL Hogeschool en promovenda op het onderwerp jeugd en in- ternetveiligheid. Want de dynamiek van omgangsvormen is veranderd door internet en sociale media.

Kinderen zien online letterlijk niet altijd de gevolgen van hun woorden. Voor de één is het een grap, voor de ander voelt het pijnlijk. Maar dat uitspreken is soms moeilijk en als het via een berichtje gaat, leidt het vaak tot een ruzie in de WhatsApp-groep. Werk maken van digitaal burgerschap Wat leerlingen op hun smartphone of laptop doen, onttrekt zich voor een groot deel aan het zicht van volwassenen.

Daarom moeten ze steeds vroeger leren hoe ze verstandig omgaan met internet en sociale media. School en ouders hebben daarin een rol door een veilige omgeving te creëren, waarin jongeren zich prettig voelen, fouten mogen maken en kunnen experimenteren. Ook op digitaal gebied: Zo kan een docent bijvoorbeeld een WhatsApp- groep oprichten voor leerlingen die vragen hebben over de stof. Die app is dan alleen daarvoor bedoeld en mag dus niet worden gebruikt om te roddelen.

Tijdens het gebruik ziet de docent de omgangsnormen van de leerlingen en kan hij desgewenst bijsturen. Een klas kan ook in overleg met de schoolleiding een Twitteraccount voor de school ope- nen. Bedenk met de klas wat je naar buiten wilt brengen en voor wie? Bespreek de tweets van te voren met elkaar. Is de boodschap duidelijk in tekens? Staan er zaken in die mensen anders kunnen opvatten? In de klas kunnen leerlingen hiermee veilig oefenen, zegt Kerstens.

Bijvoorbeeld door hen pest situaties of online ruzies of situaties te laten analyseren. Zonder oordelen, maar met open vragen als: Wat gebeurt hier nu?

Waar reageert hij op? Had hij dat ook anders kunnen oplossen? Angst voor sociale media Leraren zijn soms huiverig, omdat ze denken dat ze te weinig weten van sociale media om kinderen iets te kunnen leren. Of omdat ze het lastig vinden om er voor hen te zijn in moeilijke situatie. Maar om een ruzie tussen kinderen op het schoolplein uit te praten, hoef je er ook niet altijd zelf bij te zijn geweest.

Scholen komen vaak pas in actie na de zoveelste online groepsruzie of als er schok- kende filmpjes zijn verspreid. Het is belangrijk om deze zaken proactief te bespreken. Als leraar kun je een belangrijke rol vervullen door met in leerlingen in gesprek te gaan over wat ze online meemaken. Vooral op de basisschool vinden kinderen het leuk om daarover te vertellen.

Door nieuwsberichten te gebruiken om het gesprek op gang te brengen en vooral open vragen te stellen, zoals je die ook zou yo gast, wat doe je. Het is belangrijk dat je als leraar dan ook jouw mening geeft.

Dat geeft leerlingen vertrouwen. Ze voelen dat ze niet de enigen zijn die iets eng of vervelend vinden. Bovendien ervaren ze dat de leraar weet wat er online kan spelen. Leerlingen kunnen samen nadenken over welke afspraken ze willen maken om het voor ieder- een leuk te houden. Dat maakt het makkelijker elkaar aan te spreken als er iets gebeurt op de groepsapp. En wanneer ze er zelf niet uitko- men, vertellen ze het waarschijnlijk ook sneller aan de leraar.

Voortgezet onderwijs Pubers op de middelbare school zijn lastiger te bereiken, omdat de band met leraren losser wordt, ouders wat meer op de achtergrond raken en de dynamiek onderling heftiger is.

Ze roddelen meer over elkaar en vallen elkaar harder af. Sociale veiligheid creëren en digitaal burgerschap aanleren betekent ook dat leraren actief laten merken wat online wel en niet kan op school. Eventueel in samenwerking met instanties die kunnen uitleggen dat het straf- baar is om een naaktfoto van een minderjarige te verspreiden.

Bij de praktische uitwerking van sociale veiligheid en digitaal burgerschap is het van belang om als school na te denken over welke waarden en normen je wilt uitdragen, denkt Bianca van Os, adviseur aan de helpdesk van Stichting School Veiligheid.

Hoe open is de school over ongewenst gedrag op internet? Wat zijn sancties op dat gedrag en hoe voert de school die uit? Zo iemand kan meedenken over hoe de school het beleid praktisch kan vertalen. Kies iemand die sociale media leuk vindt. De scheidslijn tussen school en privé wordt steeds onduidelijker, daarom moeten scholen in het voortgezet onderwijs ouders actiever bij school betrekken, vindt Van Os.

Een school schreef dat zij er in de lessen aandacht aan besteedde, maar riep ou- ders op het onderwerp thuis ook bespreekbaar te maken. In de brief werd kort uitgelegd hoe de app werkt en de school gaf een voorbeeld van wat kinderen ermee deden. Je kunt als school dus actief aan ouders vragen om mee te werken aan de digitale omgangsvormen.

Online veiligheid is een gedeelde verantwoor- delijkheid. Alleen door leerlingen actief te laten nadenken over wat zij zelf doen op internet en sociale media, kunnen scholen een veilige omgeving vormen en helpen we leerlingen zelfredzaam en respectvolle digitale burgers te kunnen worden. Digitale hoffelijkheid kan leiden tot digitaal burgerschap.

Als je hoffelijk bent, heb je respect, zorg en aandacht voor elkaar en voor andersdenkenden, ben je vriendelijk, attent, beleefd en compli- menteus. Eigenschappen die nodig zijn in het sociale verkeer tussen mensen. We creëren ruimte voor anderen en werken daardoor prettig samen. Als je hoffelijk bent, wacht je soms even met reage- ren, neem je afstand en bedenk je van tevoren hoe jouw reactie bij de ander kan overkomen.

Wat verstaan zij onder hoffelijkheid? Tot welke punten komen zij die ze belangrijk vinden in de omgang met elkaar? Wat gebeurt er als je niet hoffelijk bent? Pubers op de middelbare school zijn lastiger te bereiken, omdat de band met docenten losser wordt, ouders wat meer op de achtergrond raken en de dynamiek onderling heftiger is. Behandelt anderen online hoffelijk en met respect.

Weet zich in anderen in te leven en pest niet. Respecteert online andermans grenzen en eigendommen en vraagt toestemming voor het overnemen van andermans digitale werk. Maakt een afgewogen keuze over hoe hij of zij met anderen communiceert op digitale media.

Gebruikt digitale middelen en toepassingen om bij te leren, en houdt dat bij. Gaat online verstandig met geld en betaalgegevens om, bijvoorbeeld in games. Staat op sociale media achter onze democratische grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting etc. Heeft oog voor de privacy van zichzelf en van een ander. Deelt dus geen informatie zoals plaatjes die schadelijk kan zijn en durft iemand in digitale nood te helpen.

Gaat bij mediagebruik verstandig om met zijn of haar gezondheid. H oe kom je erachter of leerlingen elkaar uitsluiten of iemand belachelijk maken? Hoe leren we leerlingen dat het ook anders kan? Leraren kunnen dit proces sturen. Dat is van belang om voor leer- lingen een veilige omgeving te creëren.

Het hoort bij opvoeden tot goed digitaal burgerschap. Een groot probleem is dat de meeste leraren niet zien wat zich afspeelt op de telefoons van de leerlingen, stelt Justine Pardoen, specialist jeugd en media bij Bureau Jeugd Media. Maar ze kijken ook niet. Terwijl leerlingen het heel gewoon vinden als docenten wel meekijken.

Want niets zien betekent geenszins dat alles in orde is. Veel kinderen zitten door de WhatsApp-groepsdruk dag in, dag uit in een onveilige situatie. WhatsApp-groep Volwassenen die vroeger zijn gepest, vinden het achteraf vaak het ergste dat niemand ingreep, zegt Pardoen.

Door niets te doen lieten zij een pestcultuur bestaan. Mentoren doen er daarom goed aan zelf een WhatsApp-groep aan te maken voor de hele klas. Regelmatig plaatsen ze daar berichtjes in. Dat kan zakelijk zijn, maar hoeft niet. Als het maar de hele klas aangaat.

Leraren zien dan beter hoe de communicatie verloopt. Door ter plekke commentaar te geven of iets later in de les te bespreken, kunnen zij op een natuurlijke wijze bijsturen. Maar dat is niet erg. Het effect is dat de leraar laat zien de communicatie van leerlingen serieus te nemen.

Zo wordt het makkelijker om hulp te vragen als dat nodig is. Ook het besef dat er iemand meekijkt kan al een rem zetten op grensoverschrijdend gedrag.

Zelfbeeld Sociaal psycholoog Arjan de Wolf vindt uitsluiting ook pesten. Groepsgedrag heeft alles te maken met ons zelfbeeld, legt hij uit.

Onze identiteit wordt bepaald door het idee dat we hebben van onszelf als persoon en door de groe- pen waartoe we behoren. We beoordelen onze eigen groep altijd beter dan andere groepen omdat dit positief afstraalt op ons zelfbeeld. Voor pubers zijn groepen nog belangrijker dan voor volwassenen.

Ze zijn vaak onzeker over zichzelf. Doordat hun lichaam en motoriek verandert, halen ze minder bevestiging uit hun persoonlijke zelfbeeld. Groepen waartoe ze be- horen worden dus belangrijker voor een positief zelfbeeld. Leraren moeten zich daarvan bewust zijn, vindt De Wolf. Omstanders Groepsnormen worden vaak bepaald door een klein aantal leerlingen. De periferie accepteert die normen.

Dergelijk groepsgedrag kan uit de hand lopen. Denk maar aan de challenge-spelle- tjes waarbij kinderen zichzelf of elkaar uitdagen De hele klas zit in de WhatsApp-groep, behalve één leerling.

Op iedere school komen zulke incidenten voor. Groepsprocessen zijn veranderd door internet en sociale media. In veel gevallen heeft de leraar geen idee wat er speelt. Het is voor de leraar daarom soms lastig te bepalen hoe hij ermee moeten omgaan. Samen online met gekke opdrachten. Zo deden leerlingen van een basisschool onlangs een wedstrijdje wie het langst deodorant op zijn arm kon spuiten met brandwonden tot gevolg.

Dergelijk groepsgedrag kan ernstige slachtoffers maken. Uit onderzoeken naar het omstanderseffect, waarbij iemand wordt gepest en niemand iets doet, blijkt dat mensen vaak wel iets willen doen maar niet weten wat. Kinderen en tieners den- ken dat ze klikken als ze een leraar op de hoogte stellen of ze zijn bang zelf gepest te worden als ze tegen de groep ingaan.

Vertel leerlingen dus dat het erg dapper is om dat wel te doen, zegt Pardoen. En zorg dat je als leraar ook online bereikbaar bent. Als leerlingen groepsprocessen goed begeleiden, kunnen negatieve gedragsregels worden omge- zet in positieve normen. Dan wordt het stoer om anderen te helpen of om op te komen voor de zwakkeren. Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin leerlingen kunnen leren en tot bloei komen. Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin kinderen kunnen leren en tot bloei komen.

Maar in werkelijkheid vergt ingrijpen nogal wat moed. Met een experiment kun je leerlingen dit laten ervaren. Spreek met één leerling af dat de leraar die leerling in een lesuur flink voor schut zet. De anderen weten niets van deze afspraak.

Wie neemt het ter plekke op voor het slachtoffer? Na afloop kun je dit met de klas bespreken. Dat maakt meer indruk dan een opsomming van wat wel en niet mag. Het is belangrijk om daarover als docent in de klas te praten. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je jongeren hun eigen en andermans grenzen te respecteren? Leefwereld van pubers Verdiep je als docent in de leefwereld van pubers, zegt Ineke van der Vlugt, deskundige seksuele ontwikkeling en opvoeding van de jeugd bij Rutgers WPF.

In vrijheid, maar ook onder druk of dwang. Soms is er drank in het spel of zijn jongeren zo verliefd dat ze zwichten voor de ander. Dat is persoonlijk, normaal en spannend, zegt Jacqueline Kleijer van Pretty Woman, dat voorlichting en hulpverle- ning rond relaties en seksualiteit biedt aan meiden van jaar.

Maar experimenteren hoort bij de identiteitsvorming en bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Grenzen ont- dekken doen jongeren soms door ze te overschrijden.

In de klas kunnen jongeren bijvoor- beeld oefenen met het verkennen van hun grenzen. Zo ervaren kinderen hoe je in het echte leven je grenzen aangeeft. Vertaal dit samen met de leerlingen naar online gedrag.

Wat zouden die beelden kunnen zeggen over de persoon? Waar ligt voor henzelf de grens en wat is hun mening? Oefen in verschillende situaties. Vaak gebeurt dat binnen intieme of vertrouwde relaties met wederzijdse instemming. Grenzen stellen Stuur me een foto van jezelf ;- love u Op internet is alles te vinden — én te delen. Zo zijn gruwelijke onthoofdingsfilmpjes massaal gedeeld onder scholieren.

Zonder enige context kan het zien van zulke beelden voor leerlingen behoorlijk beangstigend zijn. Maar het is niet zo gemakkelijk om dat toe te geven of te zeggen tegen een docent. Groepsdruk speelt daarbij een belangrijke rol. Actief bespreken In een sociaal veilige school weten leerlingen wat de school wel en niet tolereert. Dit is vastgelegd in het schoolveilig- heidsplan.

De leraar kan actief met de klas bespreken welke beelden kinderen wel of juist niet prettig vinden om naar te kijken. Hoe voelt het om nare beelden ongevraagd op je telefoon te krijgen? Waarom is het moeilijk daar in een groep iets van te zeggen? Sta je er zelf weleens bij stil hoe jouw teksten of beelden bij anderen overkomen?

Ouders en leraren hebben niet altijd invloed op wat kinderen te zien krijgen. Dat maakt het gemakkelijker voor kinderen om elkaar aan te spreken of om naar de leraar te gaan als iemand die grens overschrijdt.

Als ze willen kunnen ze het materiaal overal opzoeken. Daarom is het als docent soms beter om te proberen een context aan dergelijke beelden te geven en met leerlingen te praten over wat er gebeurt. Het kan ook zinvol zijn om een vechtfilmpje dat in het nieuws is geweest en waarin een of enkele scholieren worden gemolesteerd in de klas te laten zien en te bespreken. Dit biedt een kans om te praten over de omstanders en waarom zij niet ingrijpen. Ook de rol van de filmers is belangrijk. En van iedereen die het filmpje doorstuurt of liket.

Maakt het verschil of je het slachtoffer kent? Hoe zou je hem of haar kunnen helpen? Het naspelen van nare situaties waarin niemand ingrijpt, kan leerlingen ook inzicht geven. Zo leren zij zich in te leven en ervaren ze hoe het is om tegen een groep in te gaan. Tweet dagelijks over onderwijs. Daardoor kunnen we elkaar dus ook geen privéberichten - direct messages - sturen.

Ik word ook geen vrienden met leerlingen op Facebook. Want ik wil een zakelijke relatie met mijn leerlingen houden, en ik wil niet zien wat ze eventueel over elkaar of mijn collega's zeggen.

Er zijn docenten die het anders doen. Die tweeten dat ze een toets gaan nakijken, en dat levert reacties op van leerlingen die willen weten wat hun cijfer is.

Dat is de vrije keuze van die collega's, ik veroordeel dat niet. Maar daar zou ik me zelf niet goed bij voelen. Ik zet die cijfers gewoon in de elektronische leeromgeving, dan ziet iedereen ze op hetzelfde moment. En hoef ik er ook geen contact met leerlingen over te hebben via sociale media. Als je al zo'n contact hebt, als leraar, zou ik adviseren om dat in elk geval open- baar te houden. Als ik zelf op school met een leerling praat, houd ik bij voorkeur de deur van het lokaal open.

Doe dat dan ook digitaal. Wij hebben als school een protocol opgesteld over hoe we op sociale media omgaan met leerlingen. Wat er precies in staat weet ik niet uit mijn hoofd, maar toen ik het destijds las dacht ik: Dus dat zit wel goed.

Mag een leerkracht via Twitter een erotische direct message sturen aan een leerling? In deze voorbeelden is het duidelijk wat wel en niet door de beugel kan.

Maar tussen deze uiter- sten ligt een enorm grijs gebied. Mag een leerling een leraar volgen op Twitter? En mag die leraar de leerling dan terugvolgen? En privé-bood- schappen sturen? Is het gepast als een leraar op Facebook vrienden wordt met leerlingen? En als leerlingen sms-jes en WhatsApp-berichten sturen aan de leraar?

Na acht uur 's avonds? Over privéproblemen, die doorspelen in de klas? En daar moet je dus per school afspraken over maken. Organiseer teambijeen- komsten om hier over te praten en samen regels op te stellen. En zo nee, spreken we af om dat voortaan niet te doen? Of benoemen we uitzonderingen waarbij het toch acceptabel zou zijn? En bovendien is het makke- lijker om elkaar aan te spreken als je ziet dat een collega iets doet dat niet in de afspraken staat. Want op sociale media kom je, zeker 's avonds thuis, snel tot persoonlijk contact.

Daardoor wordt de drempel voor leerlingen lager om ook privéproblemen aan de orde te stellen. Maar wil je als leraar in je weekeinde wel een maatschappelijk werker zijn? En wil je als school wel dat je leraren die rol innemen? Stel jezelf de vraag met welk doel je sociale media inzet.

Daar zijn ze meester Bart, die vragen beantwoordt over lesstof. En niet Bart de Vries die zijn vakantiefoto's laat zien. En ook leerkrachten die nieuw binnenkomen zouden het protocol moeten on- dertekenen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken. Dergelijke afspraken geven ook duidelijkheid aan de ouders. En kun je uitleggen waarom dat zo is afgesproken. En je kunt ook meteen ingrijpen als de docent hier- mee tegen de regels handelt.

Want er gaat nog genoeg mis op sociale media, tussen leraren en leerlingen. Met een gezamenlijke visie voorkom Mogen leerlingen en leraren contact hebben via sociale media? Bij wie wordt dat bijvoorbeeld gemeld? Overigens heeft de medezeg- genschapsraad een instemmings- recht bij het vaststellen van een gedragscode of protocol.

Dat is een goede aanleiding om binnen de MR aandacht te besteden aan sociale veiligheid en sociale media op uw school. Het gaat hierbij om een opzettelijke intentie van de dader s om het slachtoffer te schaden, voor gek te zetten enzovoort.

Cyberpesten staat niet als zodanig in het strafrecht, maar het kan wel geschaard worden onder belediging, smaad of laster, discriminatie, bedreiging, stalking of identi- teitsfraude. En dat is allemaal wel strafbaar. Wel kun- nen zij als het echt uit de hand is gelopen verplicht begeleid worden door Bureau Jeugdzorg.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, kunnen worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Maar vóór alles is het zaak om dit als school zoveel mogelijk te voorkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke leerling of leraar die zich online mis- draagt ogenblikkelijk naar de gevangenis te sturen.

Wel kan de school met enige juri- dische kennis beter bepalen wat wel of niet toelaatbaar is en zo een concreet beleid opstellen. En bij signalen van online misdragingen een betere inschatting maken van de ernst van de situatie.

Wat zijn de juridische kaders? In het geval van smaad of laster moet dit dan wel publiekelijk gebeuren. Als het plaatsvindt door middel van een privé-bericht is daarvan geen sprake, omdat alleen de ontvanger dat leest. Er is sprake van cyberstal- king als het slachtoffer voortdurend wordt lastiggevallen via internet.

De dader stuurt dan bijvoorbeeld telkens vervelende mails of weet iedere keer weer het nieuwe socialemedia- account van het slachtoffer te achterhalen en valt hem daar lastig. De straf op stalking varieert van een taakstraf tot een gevangenis- straf van maximaal 3 jaar. Dit heeft de laatste jaren veel in de belangstelling gestaan onder meer door de zaak-Freek, zie www. Iemand die nu een nepprofiel aanmaakt en de identiteit van iemand anders aanneemt, is alleen daarvoor al strafbaar.

Dus onafhanke- lijk van wat hij dan verder met dat account doet. In het ergste geval kan de dader hiervoor vijf jaar cel krijgen.

Er zijn ook in Nederland echter wel grenzen aan die vrijheid. Bijvoorbeeld in het geval van dreigtweets. Dat kan leiden tot een aanteke- ning op zijn strafblad en twee jaar gevange- nisstraf of een hoge geldboete.

Maar ook als leerlingen óf medewerkers nare berichten over de school verspreiden mag de school natuurlijk ingrijpen. Het komt immers de sociale veiligheid op de school niet ten goede. Het gaat dan om zware dreigementen om het slachtoffer iets aan te doen, wat door het slachtoffer serieus wordt opgevat. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. De maximumstraf is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal Het kan misbruikt worden door pedofielen of door cyberpesters.

Voor- zichtigheid is dus geboden. Jongeren van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven of weigeren. Maar ook al hebben ouders of jongeren ingestemd, dan nog moet de school re- kening houden met het portretrecht.

Hiermee kan de geportretteerde bezwaar maken tegen publicatie als hij vindt dat zijn privacy daardoor wordt geschon- den, of dat de foto hem belachelijk maakt of zo kan worden gezien. Inbreuk op het portretrecht is een overtreding en kan worden bestraft met een geldboete van maximaal Los hiervan heeft de school de verplichting om de privacy van haar leerlingen online te beschermen, bijvoorbeeld om de gegevens af te schermen van onbe- voegden en zoekmachines.

De dader kan een geldboete of zes maanden cel krijgen. Als een minderjarige leerling in een seksuele context op beeld wordt vastgelegd, is de maker van de foto of het filmpje in principe voor de wet strafbaar voor het produceren van kinderporno. Ook als het is gemaakt door de jongere zelf. In de praktijk echter zal de rechtspraak rekening houden met pubergedrag en terughoudend zijn om jongeren voor een zedendelict te veroordelen. Worden de seksueel getinte beelden of berichten vrijwillig tussen twee jongeren uitgewisseld, dan is er natuurlijk niets aan de hand.

Wél als ze daarna worden doorgestuurd naar anderen, worden gebruikt om te pesten of om iemand te chanteren. Tussen leerkrachten en leerlingen Sexting tussen onderwijzend personeel en leerlingen is uiteraard uit den boze. Vaak begint het met onschuldige berichtjes, die uiteindelijk leiden tot seksueel contact.

Bespreek dus met het team wat professioneel online gedrag is en waar de grens ligt, ook met betrekking tot de socialemediaprofielen. Zorg dat deze grenzen bij het personeel bekend zijn, en dat de afspraken daarover worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in een privacy-protocol of gedragscode. Het is computervrede- breuk. Het kan leiden tot een geldboete van maximaal Hacken kan op diverse wijzen plaatsvinden. Naast het inbreken in iemands computer, kunnen ook aanpassingen aan het computer- systeem hieronder vallen.

Mogelijk hacken leerlingen als hobby en willen ze kijken hoe ver ze kunnen komen. Of ze willen laten zien dat het met de beveiliging van het systeem slecht is gesteld.

Hacken hoeft dus niet per definitie met een slechte intentie of gevolg te zijn. Het raden, achterhalen en vervolgens gebrui- ken van wachtwoorden is dan wel strafbaar, maar wordt de leerlingen soms ook wel erg makkelijk gemaakt.

Het is dus belangrijk dat de school zelf hier voorzichtig mee omgaat. Het kan daarbij zelfs gaan om gevoelige informatie, zoals medische gegevens. De zorg voor die data is toevertrouwd aan uw school. De leerlingen, hun ouders en medewerkers vertrouwen erop dat uw school zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van hun privacy.

Gratis Seks Videos Deutsche Pornos Gratis Free Pussy to Fuck. Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma Doe seks met mijn vrouw 11m: Grote tieten op een Roemeens strand 2m: Geweldige kont seks met een grote lul 1m: Een goede orale seks op het strand 0m: Amateur seks in drie met lesbische vriendin en meisje 16m: Jonge blanke vriendin wordt geneukt door zwarte minnaar 14m: Orale seks en sperma in haar mond en handen in de badkamer 3m: Videocompilatie met verborgen seks en openbare seks 9m: Kont seks met mijn meisje 1m: Sex buiten in het bos 2m: Mijn vriendin wordt geneukt door een zwarte man 2m: Kont seks in drie met twee meisjes 7m: Orale seks in drie met twee geile meiden 0m: Sex in het bos met de vriendin 12m: Amateur naakt voor de camera 16m: Naakt meisje in een hotelkamer voor pizza kerel 3m: Wild sex party een blanke meid wordt geneukt door een zwarte vent 3m: Geile leraar neukt met een student en slikt zijn pik door 5m: Sex thuis met een geil meisje 18m: Een goede orale seks en sperma in de mond met vriendin 1m: Vriendin van achteren geneukt door beste vriend 3m: Geile meid doet anale penetratie met de hand 18m: Sex in the kont met volwkonten vrouw 2m: Schitterende rijpe blonde kutje neukt een jonge minnaar 13m:

..


Seksfilm kijken negers met grote lullen


Zo geven we u graag de kans om uw cookie-instellingen te personaliseren. Meer info over ons privacy- en cookiebeleid vindt u via de link onderaan deze pagina.

Onze aanbevolen cookie-instelling is niveau 4. Zo geniet je op elk ogenblik van deze website in optimale omstandigheden. U kan de cookie-instellingen hieronder aanpassen door een bepaald niveau te kiezen. U krijgt dan regelmatig dezelfde advertenties we weten namelijk niet welke reclameboodschap u al kreeg die niet aangepast zijn aan uw interesses. Weten wat elk niveau precies inhoudt? Scrol dan verder naar beneden.

We lezen enkel functionele en analytische cookies uit. Deze cookies houden geen persoonsgebonden informatie bij. Functionele en analytische cookies geven u toegang tot de basis site. U krijgt advertenties te zien, maar deze zijn niet afgestemd op uw profiel waardoor ze niet altijd relevant zullen zijn en ook regelmatiger zullen terugkomen.

Naast de functionele en analytische cookies, bieden we u ook de voordelen van persoonlijke cookies. Deze volgen uw traject doorheen onze website. Hierdoor kan u genieten van extra content die beantwoordt aan uw interesses. U krijgt nog steeds algemene advertenties die afgestemd zijn op de content van de bezochte pagina.

U geniet van een website op maat van uw profiel. Dat kunnen we door bovenop de andere twee cookieniveaus ook advertentiecookies te laden. Deze stellen ons in staat om een nauwkeuriger profiel op te bouwen rond uw surfervaring en onze website hierop aan te passen, zowel naar inhoud als naar advertenties. Volledige toegang tot de website, makkelijk delen met uw netwerk én reclame op maat met een minimum aan herhaling.

Content liken, delen met uw vrienden of uw mening geven? Bovenop alle andere cookies, kan u ook met uw social media cookies aan de slag. De instellingen van uw browser of toestel laten niet toe dat cookies worden opgeslagen. Deze instelling hindert de werking van deze website. Gelieve deze instelling te wijzigen alvorens verder te gaan.

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies. Bedankt voor uw vertrouwen en veel plezier Verder naar website Meer informatie HLN en uw cookies Websites hanteren technologieën om het gebruiksgemak te verhogen en de website zo interessant mogelijk te maken voor elke bezoeker.

Op die manier willen we: De kwaliteit van het aanbod op onze website bewaken en voor u verbeteren Wil u uw cookie-instellingen personaliseren? Verder naar website Dieper ingaan op de verschillende cookies?

Klik op de links hieronder: Functioneel Analyse Gedragsafhankelijk Advertenties Social media Overige en onvoorziene cookies Tot slot nog dit… Cookies om onze website goed te laten functioneren Onze website gebruikt cookies voor: Het opslaan van uw voorkeuren, zoals taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.

Wij gebruiken cookies voor: Zelfbeeld Sociaal psycholoog Arjan de Wolf vindt uitsluiting ook pesten. Groepsgedrag heeft alles te maken met ons zelfbeeld, legt hij uit. Onze identiteit wordt bepaald door het idee dat we hebben van onszelf als persoon en door de groe- pen waartoe we behoren. We beoordelen onze eigen groep altijd beter dan andere groepen omdat dit positief afstraalt op ons zelfbeeld. Voor pubers zijn groepen nog belangrijker dan voor volwassenen. Ze zijn vaak onzeker over zichzelf.

Doordat hun lichaam en motoriek verandert, halen ze minder bevestiging uit hun persoonlijke zelfbeeld. Groepen waartoe ze be- horen worden dus belangrijker voor een positief zelfbeeld. Leraren moeten zich daarvan bewust zijn, vindt De Wolf.

Omstanders Groepsnormen worden vaak bepaald door een klein aantal leerlingen. De periferie accepteert die normen. Dergelijk groepsgedrag kan uit de hand lopen. Denk maar aan de challenge-spelle- tjes waarbij kinderen zichzelf of elkaar uitdagen De hele klas zit in de WhatsApp-groep, behalve één leerling.

Op iedere school komen zulke incidenten voor. Groepsprocessen zijn veranderd door internet en sociale media. In veel gevallen heeft de leraar geen idee wat er speelt.

Het is voor de leraar daarom soms lastig te bepalen hoe hij ermee moeten omgaan. Samen online met gekke opdrachten. Zo deden leerlingen van een basisschool onlangs een wedstrijdje wie het langst deodorant op zijn arm kon spuiten met brandwonden tot gevolg.

Dergelijk groepsgedrag kan ernstige slachtoffers maken. Uit onderzoeken naar het omstanderseffect, waarbij iemand wordt gepest en niemand iets doet, blijkt dat mensen vaak wel iets willen doen maar niet weten wat. Kinderen en tieners den- ken dat ze klikken als ze een leraar op de hoogte stellen of ze zijn bang zelf gepest te worden als ze tegen de groep ingaan.

Vertel leerlingen dus dat het erg dapper is om dat wel te doen, zegt Pardoen. En zorg dat je als leraar ook online bereikbaar bent. Als leerlingen groepsprocessen goed begeleiden, kunnen negatieve gedragsregels worden omge- zet in positieve normen. Dan wordt het stoer om anderen te helpen of om op te komen voor de zwakkeren.

Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin leerlingen kunnen leren en tot bloei komen. Zo kan er een veilige groepscultuur ontstaan waarin kinderen kunnen leren en tot bloei komen.

Maar in werkelijkheid vergt ingrijpen nogal wat moed. Met een experiment kun je leerlingen dit laten ervaren. Spreek met één leerling af dat de leraar die leerling in een lesuur flink voor schut zet.

De anderen weten niets van deze afspraak. Wie neemt het ter plekke op voor het slachtoffer? Na afloop kun je dit met de klas bespreken. Dat maakt meer indruk dan een opsomming van wat wel en niet mag. Het is belangrijk om daarover als docent in de klas te praten. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je jongeren hun eigen en andermans grenzen te respecteren? Leefwereld van pubers Verdiep je als docent in de leefwereld van pubers, zegt Ineke van der Vlugt, deskundige seksuele ontwikkeling en opvoeding van de jeugd bij Rutgers WPF.

In vrijheid, maar ook onder druk of dwang. Soms is er drank in het spel of zijn jongeren zo verliefd dat ze zwichten voor de ander. Dat is persoonlijk, normaal en spannend, zegt Jacqueline Kleijer van Pretty Woman, dat voorlichting en hulpverle- ning rond relaties en seksualiteit biedt aan meiden van jaar. Maar experimenteren hoort bij de identiteitsvorming en bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Grenzen ont- dekken doen jongeren soms door ze te overschrijden.

In de klas kunnen jongeren bijvoor- beeld oefenen met het verkennen van hun grenzen. Zo ervaren kinderen hoe je in het echte leven je grenzen aangeeft. Vertaal dit samen met de leerlingen naar online gedrag. Wat zouden die beelden kunnen zeggen over de persoon? Waar ligt voor henzelf de grens en wat is hun mening? Oefen in verschillende situaties. Vaak gebeurt dat binnen intieme of vertrouwde relaties met wederzijdse instemming.

Grenzen stellen Stuur me een foto van jezelf ;- love u Op internet is alles te vinden — én te delen. Zo zijn gruwelijke onthoofdingsfilmpjes massaal gedeeld onder scholieren. Zonder enige context kan het zien van zulke beelden voor leerlingen behoorlijk beangstigend zijn. Maar het is niet zo gemakkelijk om dat toe te geven of te zeggen tegen een docent. Groepsdruk speelt daarbij een belangrijke rol. Actief bespreken In een sociaal veilige school weten leerlingen wat de school wel en niet tolereert.

Dit is vastgelegd in het schoolveilig- heidsplan. De leraar kan actief met de klas bespreken welke beelden kinderen wel of juist niet prettig vinden om naar te kijken. Hoe voelt het om nare beelden ongevraagd op je telefoon te krijgen? Waarom is het moeilijk daar in een groep iets van te zeggen? Sta je er zelf weleens bij stil hoe jouw teksten of beelden bij anderen overkomen?

Ouders en leraren hebben niet altijd invloed op wat kinderen te zien krijgen. Dat maakt het gemakkelijker voor kinderen om elkaar aan te spreken of om naar de leraar te gaan als iemand die grens overschrijdt. Als ze willen kunnen ze het materiaal overal opzoeken. Daarom is het als docent soms beter om te proberen een context aan dergelijke beelden te geven en met leerlingen te praten over wat er gebeurt.

Het kan ook zinvol zijn om een vechtfilmpje dat in het nieuws is geweest en waarin een of enkele scholieren worden gemolesteerd in de klas te laten zien en te bespreken.

Dit biedt een kans om te praten over de omstanders en waarom zij niet ingrijpen. Ook de rol van de filmers is belangrijk. En van iedereen die het filmpje doorstuurt of liket. Maakt het verschil of je het slachtoffer kent? Hoe zou je hem of haar kunnen helpen? Het naspelen van nare situaties waarin niemand ingrijpt, kan leerlingen ook inzicht geven. Zo leren zij zich in te leven en ervaren ze hoe het is om tegen een groep in te gaan. Tweet dagelijks over onderwijs. Daardoor kunnen we elkaar dus ook geen privéberichten - direct messages - sturen.

Ik word ook geen vrienden met leerlingen op Facebook. Want ik wil een zakelijke relatie met mijn leerlingen houden, en ik wil niet zien wat ze eventueel over elkaar of mijn collega's zeggen. Er zijn docenten die het anders doen. Die tweeten dat ze een toets gaan nakijken, en dat levert reacties op van leerlingen die willen weten wat hun cijfer is.

Dat is de vrije keuze van die collega's, ik veroordeel dat niet. Maar daar zou ik me zelf niet goed bij voelen. Ik zet die cijfers gewoon in de elektronische leeromgeving, dan ziet iedereen ze op hetzelfde moment.

En hoef ik er ook geen contact met leerlingen over te hebben via sociale media. Als je al zo'n contact hebt, als leraar, zou ik adviseren om dat in elk geval open- baar te houden. Als ik zelf op school met een leerling praat, houd ik bij voorkeur de deur van het lokaal open. Doe dat dan ook digitaal. Wij hebben als school een protocol opgesteld over hoe we op sociale media omgaan met leerlingen.

Wat er precies in staat weet ik niet uit mijn hoofd, maar toen ik het destijds las dacht ik: Dus dat zit wel goed. Mag een leerkracht via Twitter een erotische direct message sturen aan een leerling? In deze voorbeelden is het duidelijk wat wel en niet door de beugel kan. Maar tussen deze uiter- sten ligt een enorm grijs gebied. Mag een leerling een leraar volgen op Twitter? En mag die leraar de leerling dan terugvolgen? En privé-bood- schappen sturen?

Is het gepast als een leraar op Facebook vrienden wordt met leerlingen? En als leerlingen sms-jes en WhatsApp-berichten sturen aan de leraar?

Na acht uur 's avonds? Over privéproblemen, die doorspelen in de klas? En daar moet je dus per school afspraken over maken. Organiseer teambijeen- komsten om hier over te praten en samen regels op te stellen.

En zo nee, spreken we af om dat voortaan niet te doen? Of benoemen we uitzonderingen waarbij het toch acceptabel zou zijn? En bovendien is het makke- lijker om elkaar aan te spreken als je ziet dat een collega iets doet dat niet in de afspraken staat. Want op sociale media kom je, zeker 's avonds thuis, snel tot persoonlijk contact. Daardoor wordt de drempel voor leerlingen lager om ook privéproblemen aan de orde te stellen. Maar wil je als leraar in je weekeinde wel een maatschappelijk werker zijn?

En wil je als school wel dat je leraren die rol innemen? Stel jezelf de vraag met welk doel je sociale media inzet. Daar zijn ze meester Bart, die vragen beantwoordt over lesstof. En niet Bart de Vries die zijn vakantiefoto's laat zien. En ook leerkrachten die nieuw binnenkomen zouden het protocol moeten on- dertekenen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de afspraken.

Dergelijke afspraken geven ook duidelijkheid aan de ouders. En kun je uitleggen waarom dat zo is afgesproken. En je kunt ook meteen ingrijpen als de docent hier- mee tegen de regels handelt. Want er gaat nog genoeg mis op sociale media, tussen leraren en leerlingen.

Met een gezamenlijke visie voorkom Mogen leerlingen en leraren contact hebben via sociale media? Bij wie wordt dat bijvoorbeeld gemeld? Overigens heeft de medezeg- genschapsraad een instemmings- recht bij het vaststellen van een gedragscode of protocol.

Dat is een goede aanleiding om binnen de MR aandacht te besteden aan sociale veiligheid en sociale media op uw school. Het gaat hierbij om een opzettelijke intentie van de dader s om het slachtoffer te schaden, voor gek te zetten enzovoort.

Cyberpesten staat niet als zodanig in het strafrecht, maar het kan wel geschaard worden onder belediging, smaad of laster, discriminatie, bedreiging, stalking of identi- teitsfraude. En dat is allemaal wel strafbaar. Wel kun- nen zij als het echt uit de hand is gelopen verplicht begeleid worden door Bureau Jeugdzorg. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, kunnen worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht.

Maar vóór alles is het zaak om dit als school zoveel mogelijk te voorkomen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om elke leerling of leraar die zich online mis- draagt ogenblikkelijk naar de gevangenis te sturen.

Wel kan de school met enige juri- dische kennis beter bepalen wat wel of niet toelaatbaar is en zo een concreet beleid opstellen. En bij signalen van online misdragingen een betere inschatting maken van de ernst van de situatie. Wat zijn de juridische kaders? In het geval van smaad of laster moet dit dan wel publiekelijk gebeuren. Als het plaatsvindt door middel van een privé-bericht is daarvan geen sprake, omdat alleen de ontvanger dat leest. Er is sprake van cyberstal- king als het slachtoffer voortdurend wordt lastiggevallen via internet.

De dader stuurt dan bijvoorbeeld telkens vervelende mails of weet iedere keer weer het nieuwe socialemedia- account van het slachtoffer te achterhalen en valt hem daar lastig.

De straf op stalking varieert van een taakstraf tot een gevangenis- straf van maximaal 3 jaar. Dit heeft de laatste jaren veel in de belangstelling gestaan onder meer door de zaak-Freek, zie www. Iemand die nu een nepprofiel aanmaakt en de identiteit van iemand anders aanneemt, is alleen daarvoor al strafbaar.

Dus onafhanke- lijk van wat hij dan verder met dat account doet. In het ergste geval kan de dader hiervoor vijf jaar cel krijgen. Er zijn ook in Nederland echter wel grenzen aan die vrijheid. Bijvoorbeeld in het geval van dreigtweets. Dat kan leiden tot een aanteke- ning op zijn strafblad en twee jaar gevange- nisstraf of een hoge geldboete.

Maar ook als leerlingen óf medewerkers nare berichten over de school verspreiden mag de school natuurlijk ingrijpen. Het komt immers de sociale veiligheid op de school niet ten goede.

Het gaat dan om zware dreigementen om het slachtoffer iets aan te doen, wat door het slachtoffer serieus wordt opgevat. De hoogte van de straf is afhankelijk van de ernst van de situatie. De maximumstraf is twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal Het kan misbruikt worden door pedofielen of door cyberpesters. Voor- zichtigheid is dus geboden. Jongeren van 16 jaar of ouder moeten zelf toestemming geven of weigeren.

Maar ook al hebben ouders of jongeren ingestemd, dan nog moet de school re- kening houden met het portretrecht. Hiermee kan de geportretteerde bezwaar maken tegen publicatie als hij vindt dat zijn privacy daardoor wordt geschon- den, of dat de foto hem belachelijk maakt of zo kan worden gezien. Inbreuk op het portretrecht is een overtreding en kan worden bestraft met een geldboete van maximaal Los hiervan heeft de school de verplichting om de privacy van haar leerlingen online te beschermen, bijvoorbeeld om de gegevens af te schermen van onbe- voegden en zoekmachines.

De dader kan een geldboete of zes maanden cel krijgen. Als een minderjarige leerling in een seksuele context op beeld wordt vastgelegd, is de maker van de foto of het filmpje in principe voor de wet strafbaar voor het produceren van kinderporno. Ook als het is gemaakt door de jongere zelf. In de praktijk echter zal de rechtspraak rekening houden met pubergedrag en terughoudend zijn om jongeren voor een zedendelict te veroordelen. Worden de seksueel getinte beelden of berichten vrijwillig tussen twee jongeren uitgewisseld, dan is er natuurlijk niets aan de hand.

Wél als ze daarna worden doorgestuurd naar anderen, worden gebruikt om te pesten of om iemand te chanteren. Tussen leerkrachten en leerlingen Sexting tussen onderwijzend personeel en leerlingen is uiteraard uit den boze.

Vaak begint het met onschuldige berichtjes, die uiteindelijk leiden tot seksueel contact. Bespreek dus met het team wat professioneel online gedrag is en waar de grens ligt, ook met betrekking tot de socialemediaprofielen. Zorg dat deze grenzen bij het personeel bekend zijn, en dat de afspraken daarover worden vastgelegd.

Bijvoorbeeld in een privacy-protocol of gedragscode. Het is computervrede- breuk. Het kan leiden tot een geldboete van maximaal Hacken kan op diverse wijzen plaatsvinden. Naast het inbreken in iemands computer, kunnen ook aanpassingen aan het computer- systeem hieronder vallen. Mogelijk hacken leerlingen als hobby en willen ze kijken hoe ver ze kunnen komen. Of ze willen laten zien dat het met de beveiliging van het systeem slecht is gesteld. Hacken hoeft dus niet per definitie met een slechte intentie of gevolg te zijn.

Het raden, achterhalen en vervolgens gebrui- ken van wachtwoorden is dan wel strafbaar, maar wordt de leerlingen soms ook wel erg makkelijk gemaakt. Het is dus belangrijk dat de school zelf hier voorzichtig mee omgaat. Het kan daarbij zelfs gaan om gevoelige informatie, zoals medische gegevens. De zorg voor die data is toevertrouwd aan uw school. De leerlingen, hun ouders en medewerkers vertrouwen erop dat uw school zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat.

Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van hun privacy. Deze tips van Kennisnet-jurist Job Vos helpen u daarbij. U bepaalt welke gegevens er van en over leerlingen en medewerkers worden vastgelegd in de verschillende adminis- tratie systemen. Er niet meer gegevens worden vastge- legd dan strikt noodzakelijk is. Informa- tie die niet gebruikt wordt op school, levert alleen maar een extra risico op in geval van bijvoorbeeld een datalek.

Gegevens in de schoolomgeving blijven: De toegang tot administratiesystemen beperkt wordt tot alleen die personen en medewerkers die functioneel toe- gang moeten hebben tot de persoons- gegevens.

De opgeslagen persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies, beschadi- ging of onbevoegde toegang. Maar ook over de grens tussen werk en privé. Zorg dat deze gedrags- code wordt besproken en vastgesteld door de medezeggenschapsraad MR. Wees zorgvuldig en laat u niet weerhouden door de angst voor privacy-schending. Wat op het schoolplein gebeurt, gaat tenslotte op sociale media verder. U moet specifieke toestemming vragen.

Reageer openbaar en neem eventueel contact op voor een persoonlijk gesprek. Leg uit waarom het belangrijk is dat kinderen daarin worden onderwezen, benadruk de grote aantrekkingskracht van media op kinderen en daarmee de kansen voor het onderwijs, en leg uit wat uw school doet om de privacy van leerlingen te waarborgen. Wat is leuk en wat is niet meer leuk? Waar ligt de grens?

Hoe houdt iedereen re- kening met elkaars privésfeer? Besteed door alle lessen heen aandacht aan mediawijsheid. Privacy-tips voor scholen Bij sociale veiligheid is ook privacy een belangrijk aandachtspunt. Uw school heeft een verantwoordelijkheid in het bewaken van de privacy van leerlingen en medewerkers.

Deze tips helpen om de privacy te waarborgen. Afhankelijk van de ernst van de situatie: Wijs de leerling ook op Meldknop. STAP 5 Wees incidenten vóór Pas het veiligheidsplan voortdurend aan met de opgedane ervaringen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Verder zullen structureel sociale vaardighe- den en mediawijsheid aangeleerd moeten worden bij kinderen en jongeren. Leerlingen die bijvoorbeeld dreigtweets of seksueel getinte filmpjes hebben verstuurd, zullen zich vaak niet de ernst daarvan realiseren. En een bericht op sociale media is zo gemaakt. Voorlichting en bewustwording helpen incidenten te voorkomen. Zo beperk je de schade Er gaan geruchten over een nieuwe app, waarmee anoniem nare berichten worden gestuurd.

Een leerkracht is op Facebook een beetje té gezellig met zijn leerlingen. Een leerling heeft eigen apps op de tablets van school gezet. Een ouder trekt aan de bel omdat haar kind online wordt gepest. Er zijn dreigtweets waarin de school wordt genoemd.

Als school bent u verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat, zodat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dit soort incidenten komen een veilig klimaat niet ten goede. Wat kunt u doen? STAP 1 Leg afspraken vast Als het goed is heeft de school een schoolveilig- heidsplan met een pestprotocol en een privacy- protocol of gedragscode voor het personeel hoe om te gaan met Facebook, WhatsApp, Twitter en andere vormen van communicatie met leerlingen.

Deze informatie moet voor alle leerlingen en onderwijzend personeel helder en toegankelijk zijn, zodat iedereen waar hij aan toe is. Als het dan toch misgaat, is duidelijk wie wat wanneer moet doen en kan er snel gehan- deld worden om erger te voorkomen.

De directie maakt een inschatting van de situ- atie. Abella Porno Sites Dose of Free Porn Gratis Voyeur Porno Svensk Sex Film Top Porno Sites Geile Gratis Porno Mature Amateur Sex Sharky Porn Videos Sex Thuis met Vrouw Eerste Keer Anal Dansk Porno Films Gratis Seks Videos Deutsche Pornos Gratis Free Pussy to Fuck.

Geslacht met vrouw in vakantie 7m: Meisje slikt een grote zwarte lul en slikt zijn sperma 4m: Vrouw wordt geneukt door drie mannen 6m: Vrouw met grote tieten bereikt orgasme tijdens penetratie 2m: Meisje bindt seks met een dildo-machine 9m: Amateur seks thuis met een geil vriendinnetje 15m: Amateur seks in bed met geil vriendinnetje 16m: Een goede orale seks met de vrouw 5m: Naakte harige kut op het strand 1m: Videocompilatie met orale seks en ejaculaties op gezicht 10m: Twee meisjes die in het geheim in het strand in een strandcabine ma

sex 20 euro pjes